Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 82.31
ze dne 10.02.2010

k souhlasnému stanovisku a pronájmu části pozemku parc. č. 1496/6 pro provozování reklamního zařízení v k. ú. Řepy při ulici Plzeňská

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost společnosti EUROPLAKAT, spol. s. r. o., Šaldova 425/12, 186 00 Praha 8, zastoupenou na základě plné moci technickým ředitelem Ing. Romanem Vojtíškem, o pronájem části pozemku parc. č. 1496/6 pro provozování 1 kusu oboustranného reklamního zařízení. Správa pozemku je svěřena MČ Praha 17, pozemek je veden jako ostatní plocha v k. ú. Řepy podél ul. Plzeňská.

II. SCHVALUJE
vydat souhlasné stanovisko s umístěním reklamního zařízení na části pozemku parc. č. 1496/6 a uzavřít nájemní smlouvu na část tohoto pozemku o výměře 24,48m2  za cenu 2.000,-Kč/m2/rok se spol. EUROPLAKAT spol. s. r. o.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o nájmu pozemku případně jejích dodatků.

Tisk Export článku do PDF