Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 79.12
ze dne 06.01.2010

k souhlasnému stanovisku a pronájmu části pozemku parc. č. 1360/5 a 1378/29 pro stavbu a provozování 2 reklamních zařízení v k. ú. Řepy při ulice Karlovarská

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost společnosti SUPER Sport spol. s. r. o., Na Pankráci 404, Praha 4 – Nusle, zastoupené jednatelem Markem Niklem, o pronájem části pozemků parc. č. 1378/29 a parc. č. 1360/5 při ul. Karlovarská v k. ú. Řepy pro stavbu a provozování 2 reklamních oboustranných zařízení. Správa pozemků je svěřena Městské části Praha 17, pozemky jsou vedeny jako ostatní plocha.

II. SCHVALUJE
vydat souhlasné stanovisko k umístění 2 reklamních zařízení na části pozemků parc. č. 1360/5 a parc. č.1378/29  před zahájením stavby reklamních zařízení a následně uzavřít nájemní smlouvy na část těchto pozemků oboje o výměře 24,48 m2 s firmou SUPER Sport spol. s. r. o. za cenu 48 960,-Kč/rok pro jedno reklamní zařízení.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smluv o nájmu částí pozemků příp. jejích dodatků.

Tisk Export článku do PDF