Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 75.23
ze dne 26.10.2009

k souhlasnému stanovisku a pronájmu části pozemku parc. č. 1360/2 pro stavbu a provozování reklamního zařízení v k. ú. Řepy při ulice Karlovarská, změna nájemní smlouvy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost společnosti outdoor  akzent s. r. o., Karlova 27,110 00 Praha 1, zastoupenou jednatelkou firmy paní XY, o pronájem části pozemku parc. č. 1360/2 pro stavbu a provozování oboustranného reklamního zařízení. Správa pozemku je svěřena MČ Praha 17, pozemek je veden jako ostatní plocha s využitím manipulační plocha v k. ú. Řepy podél ul. Karlovarská, část pozemku je pronajata spol. Pražské služby a.s.

II. SCHVALUJE
vydat souhlasné stanovisko k umístění reklamního zařízení na části pozemku parc. č. 1360/2 a před zahájením stavby reklamního zařízení uzavřít nájemní smlouvu na část tohoto pozemku o výměře  69,14m2 za cenu 138 240,-Kč/rok bez DPH se spol. outdoor akzent s.r.o. a uzavřít dodatek č. 2 nájemní smlouvy se spol. Pražské služby a.s.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o nájmu pozemku případně jejích dodatků.

Tisk Export článku do PDF