Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 27.22
ze dne 09.11.2011

k rozšíření základnové stanice T - Mobile Czech Republic a. s. – Makovského ČP 1226, 1227 - Návrh nájemní smlouvy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
rozšíření základnové stanice T – Mobile Czech Republik a. s. situované na střeše Makovského ČP 1226, 1227 a s tím související uzavření nové nájemní smlouvy
     
II. SCHVALUJE
rozšíření základnové stanice T - Mobile Czech Republik a. s. situované na střeše Makovského ČP 1226, 1227 a uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou 10 let (s možností obnovení smlouvy po uplynutí této doby), za nájemné 240.000, - Kč (bez DPH) ročně (s valorizací o roční růst inflace) a paušální platbu za služby ve výši 24.000, - Kč ročně
      
III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM zajistit splnění usnesení

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu nájemní smlouvy, včetně případných dodatků.

Tisk Export článku do PDF