Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 1.19
ze dne 18.11.2010

k pronájmu části pozemku parc. č. 547 zahrádky Na Bílé Hoře v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, bytem Pomořanská, Praha 8 o převedení nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 547/1 v lokalitě zahrádek Na Bílé Hoře na nového nájemce pana XY, Bělohorská 1651, Praha 6. Pozemek je v k. ú. Řepy svěřen do správy MČ Praha 17.
 
II. SCHVALUJE
ukončit nájemní smlouvu s paní XY k 31. 12. 2010 a uzavřít novou smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 547/1 o výměře 197m2  v lokalitě zahrádek Na Bílé Hoře v k. ú. Řepy s panem XY od 1. 1. 2011. Výše nájmu je 8,-Kč/m2 /rok.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o nájmu pozemku případně jejích dodatků.

Tisk Export článku do PDF