Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 92.17
ze dne 30.06.2010

k pronájmu částí pozemků parc. č. 1411/19 a 1411/25 v k. ú. Řepy v ulici Španielova

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost SVJ Španielova 1277 – 1283 o uzavření smlouvy o pronájmu částí pozemků parc. č. 1411/19 a 1411/25 v k. ú. Řepy pro stavbu lešení za účelem uskutečnění akce „Revitalizace panelového domu v ul. Španielova čp. 1277 - 1283 v Praze – Řepích“ v předpokládaném období od 1. 7. 2010 do 30. 11. 2010

II. SCHVALUJE
uzavřít s SVJ Španielova  1277 – 1283 smlouvu o pronájmu částí pozemků parc. č. 1411/19 a 1411/25 v k. ú. Řepy v celkovém rozsahu 10 - ti m2 pro stavbu lešení na dobu 153 dnů za celkovou cenu 7.650, - Kč

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o pronájmu části pozemků parc. č. 1411/19 a 1411/25 v k. ú. Řepy a jejich případných dodatků

Tisk Export článku do PDF