Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 92.16
ze dne 30.06.2010

k pronájmu částí pozemků parc. č. 1142/89 a 1142/272 v k. ú. Řepy v ulici Laudova

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost BD Laudova 1003 - 1005 o uzavření smlouvy o pronájmu částí pozemků parc. č. 1142/89 a 1142/272 v k. ú. Řepy pro stavbu lešení za účelem uskutečnění akce „Revitalizace panelového domu v ul. Laudova čp. 1003 - 1005 v Praze – Řepích“

II. SCHVALUJE
uzavřít s BD Laudova 1003 - 1005 smlouvu o pronájmu částí pozemků parc. č. 1142/89 a 1142/272 v k. ú. Řepy v celkovém rozsahu 51 m2 pro stavbu lešení na dobu 108 dní za celkovou cenu 27.540, - Kč

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o pronájmu části pozemků parc. č. 1142/89 a 1142/272 v k. ú. Řepy a jejich případných dodatků

Tisk Export článku do PDF