Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.23
ze dne 05.09.2011

k přípojkám dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy, pro RD na pozemku parc. č. 215/4 a 216/4 v k. ú. Řepy, ul. K Mostku

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem Průhonek, Praha 5 - Řeporyje, o souhlas se stavbou přípojky dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy pro stavbu přípojky dešťové kanalizace
 
II. SCHVALUJE
žádost pana XY, bytem Průhonek, Praha 5 - Řeporyje, o souhlas se stavbou přípojky dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy o výměře 4,5 m2 a dobu trvaní pronájmu v délce 28 dní, pro vybudování přípojky dešťové kanalizace, za cenu 504, - Kč  
    
III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu nájemní smlouvy (vč. jejích dodatků).

Tisk Export článku do PDF