Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.18
ze dne 10.10.2011

k převodu pronájmu pozemku parc. č. 752/ 48 – garáž U Boroviček

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem Mrkvičkova, 163 00 Praha 6 o převod nájemní smlouvy z původního nájemce, pana XY. Jedná se o pronájem pozemku p. č. 752/48 pod garáží, včetně manipulační plochy o výměře 40 m2 v lokalitě řadových garáží U Boroviček

II. SCHVALUJE
uzavření nové nájemní smlouvy s panem XY o nájmu pozemku parc. č. 752/48 včetně manipulační plochy, s ročním nájmem pro fyzické osoby ve výši 2.400, - Kč/rok, na dobu neurčitou

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM uzavřít novou smlouvu o nájmu pozemku p. č. 752/48 pod garáží, včetně manipulační plochy, na pana XY

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o nájmu pozemku, případně jejich dodatků

Tisk Export článku do PDF