Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 86.26
ze dne 14.04.2010

k převodu pronájmu pozemku parc. č. 752/ 14 – garáž U Boroviček

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem Hořovského, 163 00, Praha - Řepy  o převedení nájemní smlouvy z důvodu úmrtí původního nájemce - manželky žadatele – paní XY. Jde o pronájem pozemku p. č. 752/XY pod garáží včetně manipulační plochy o výměře 40m2 v lokalitě řadových garáží U Boroviček.

II. SCHVALUJE
převedení smlouvy o nájmu pozemku p. č. 752/XY pod garáží, včetně manipulační plochy, o celkové výměře 40 m2.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku p. č. 752/XY pod garáží, včetně manipulační plochy, na žadatele pana XY.

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu dodatku smlouvy o nájmu pozemku.

Tisk Export článku do PDF