Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.21
ze dne 11.04.2011

k převodu nájemní smlouvy - pronájem pozemku parc. č. 752/ 23 – garáž U Boroviček, který je ve správě MČ Praha 17

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem Mohylová, 155 00 Praha 5 o převod nájemní smlouvy z původního nájemce, paní XY. Jedná se o pronájem pozemku p. č. 752/23 v k. ú. Řepy, pod garáží včetně manipulační plochy o výměře 40m2 v lokalitě řadových garáží U Boroviček. Předmětný pozemek je svěřen do správy MČ Praha 17
 
II. SCHVALUJE
uzavření nové nájemní smlouvy s panem XY o nájmu pozemku parc. č. 752/23 včetně manipulační plochy s ročním nájmem pro fyzické osoby ve výši 2.400, - Kč/rok, na dobu neurčitou. Předmětný pozemek je svěřen do správy MČ Praha 17

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM uzavřít novou smlouvu o nájmu pozemku p. č. 752/23 pod garáží, včetně manipulační plochy, na pana XY.

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o nájmu pozemku, případně jejich dodatků

Tisk Export článku do PDF