Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 8.24
ze dne 02.02.2011

k postupu vymáhání smluvních pokut – rekonstrukce hřišť

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
informaci o současném stavu ve věci penalizování dodavatelů rekonstrukce hřišť

II. SOUHLASÍ
s postupem navrženým v důvodové správě ve věci sporu s f. TECHTEX s. r. o.

III. UKLÁDÁ
tajemníkovi ÚMČ ve spolupráci s právníkem zajistit v návaznosti na bod 2 tohoto usnesení předložení zpracovaného materiálu k rozhodnutí ZMČ.

IV. REVOKUJE
své usnesení č. 6.45 ze dne 19. 1. 2011 s tím, že na základě právního stanoviska, z důvodu neefektivity, ruší uplatnění smluvní pokuty vůči f. PP - servis Plzeň s. r. o.

Tisk Export článku do PDF