Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 27.2
ze dne 09.11.2011

k návrhu nové obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry a návrh změn v příloze obecně závazné vyhlášky

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh nové obecně závazné vyhlášky

II. SOUHLASÍ
s návrhem obecně závazné vyhlášky

III. SCHVALUJE
změny v příloze obecně závazné vyhlášky

IV. UKLÁDÁ
vedoucí oddělení správy daní a poplatků předat uvedený materiál odboru daní, poplatků a cen MHMP, který je gestorem návrhu obecně závazné vyhlášky, v termínu do 14. 11. 2011

Tisk Export článku do PDF