Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 78.15
ze dne 07.12.2009

k návrhu na prominutí pohledávky dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Rada MČ

I. SCHVALUJE
prominutí pohledávky ve výši 6.500,- Kč

II. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru:
-    zajistit účetní odpis pohledávky ve smyslu bodu I. tohoto usnesení
-    sdělit rozhodnutí Rady městské části dlužníkovi

Tisk Export článku do PDF