Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 75.6
ze dne 26.10.2009

k návrhu na odpis pohledávek v hospodářské činnosti městské části Praha 17

Rada MČ

I. SCHVALUJE
návrh na odpis pohledávky v hospodářské činnosti městské části Praha 17 uvedené v příloze č. 2

II. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru informovat pí Holečkovou – prokuristku spol. s r.o. OPTIMIS, aby zajistila účetní odpis pohledávky ve smyslu bodu I. tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF