Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.2
ze dne 05.09.2011

k finančnímu příspěvku církevní organizaci Domov sv. Karla Boromejského

Rada MČ

I. SCHVALUJE
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 tis. Kč na financování kulturních akcí: Zahradní slavnost a Modlitba za nemocné

II. UKLÁDÁ
sociálnímu odboru postupovat dle bodu I. tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF