Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.38
ze dne 10.10.2011

k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SM 2011/0013 zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti „Hasičská zbrojnice Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SM2011/0013 na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti „Hasičská zbrojnice Řepy“ dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky firmy  BOMART spol. s r. o., Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4, IČ: 250 91 905.
Vícepráce: nabídková cena bez 126 000, - Kč (bez DPH), vč. DPH 151 200, - Kč

S prodloužení termínu dokončení díla takto:
1.    Stanoviska k UR Hasičská zbrojnice, vč. územního rozhodnutí    do 30. 11. 2011
2.    Stanoviska k UR světelná signalizaci, vč. územního rozhodnutí do 30. 11. 2011
3.    Stanoviska k SP Hasičská zbrojnice, vč. stavebního povolení    do 15 týdnů od získání pravomocného UR
4.    Stanoviska k SP světelná signalizace, vč. stavebního povolení    do 15 týdnů od získání pravomocného UR
5.    Stanoviska k SP vodoprávka, vč. stavebního povolení    do 15 týdnů od získání pravomocného UR
Prováděcí PD vč. rozpočtu a výkazu výměr do 30. 11. 2011

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF