Městská část Praha 17

27. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 19.09.2018

Usnesení

Us ZMČ 000048/2018

Výpověď Smlouvy o spolupráci mezi Městskou částí Praha 17 a korporací Infinit, s.r.o.

Zastupitelstvo městské části

1. bere na vědomí

skutečnost, že v návaznosti na pravomocné rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o zákazu plnění ze Smlouvy o smlouvě budoucí pachtovní uzavřené mezi Městskou částí Praha 17 a korporací Infinit, s.r.o. pozbyla účinnosti na ní závislá Smlouva o spolupráci ze dne 26. července 2017,

2. schvaluje

výpověď Smlouvy o spolupráci mezi Městskou částí Praha 17 a korporací Infinit, s.r.o. ze dne 26. července 2017,

3. ukládá

právnímu oddělení předložit výpověď Smlouvy o spolupráci mezi Městskou částí Praha 17 a korporací Infinit s.r.o. ze dne 26. července 2017 k podpisu starostce a poté jí doručit koropraci Infinit,. s.r.o.,

Zodpovídá:  Ing. ThDr. PhDr. JUDr. & JUDr. Leo Salvet, Ph.D., DBA, Vedoucí právního oddělení Termín: 26.09.2018
4. zplnomocňuje

starostku Městské části Praha 17 k podpisu výpovědi Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Městskou částí a korporací Infinit,. s.r.o. ze dne 26. července 2017. 

Usnesení - Schváleno (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: NEHLASOVALO: 3)

Tisk Export článku do PDF