Městská část Praha 17

10. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 18.12.2019

Usnesení

Us ZMČ 000047/2019

Prodej pozemku parc. č. 1297/2 o výměře 125 m2 a části pozemku parc. č. 1465/13 o výměře 22 m2 v k. ú. Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17 (lokalita ul. Slánská)

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

žádost XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXX X o prodej pozemku parc. č. 1297/2 (o výměře 125 m2) vedený jako zahrada a části pozemku parc. č. 1465/13 (o výměře 22 m2) vedený jako ostatní plocha v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě městské části Praha 17,

2. schvaluje

prodej pozemku parc. č. 1297/2 v k. ú. Řepy, o výměře 125 m2 a části pozemku parc. č. 1465/13, o výměře 22 m2 (nově dle geometrického plánu pozemek parc. č. 1465/15) ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě městské části Praha 17, XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXX X, za cenu stanovenou dle znaleckého posudku č. 1255-09/2019 ze dne 16. 8. 2019, včetně správního poplatku spojeného s vkladem do katastru nemovitostí, ceny za znalecký posudek a ceny za vypracování geometrického plánu, a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přiloženého návrhu,

3. zmocňuje

PhDr. Jitku Synkovou, starostku městské části Praha 17, k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

Ing. arch. Michalu Štěpařovi, místostarostovi městské části Praha 17, postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF