Městská část Praha 17

27. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 19.09.2018

Usnesení

Us ZMČ 000047/2018

Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě Praha 6 - Řepy - Dodatek č. 3

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

přijetí Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 2017/0020 „Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě" spočívající v:
- rozšíření předmětu smlouvy a rozsahu plnění
- prodloužení termínu dokončení díla
- odsouhlasení víceprací a méněprací, s navýšením ceny,

2. rozhodlo

o přijetí Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 2017/0020 na stavbu „Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě".

Zhotovitel:
GEOSAN GROUP a.s. + PKS stavby a.s. - Centrum Na Chobotě

GEOSAN GROUP a.s., U nemocnice 420, 280 02 Kolín III, IČO: 281 69 522 (vedoucí společník)
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Ždář nad Sázavou, IČO: 469 80 059 (společník)

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení víceprací nezbytných k řádnému dokončení díla.

Termín kompletního dokončení celého díla se prodlužuje na 23 měsíců od zahájení provádění díla.

Cena Dodatku č. 3 za provedené vícepráce a méněpráce:
Bez DPH    21 304 469,74  Kč
DPH 21%     4 473 938,65  Kč
S DPH        25 778 408,39  Kč,

3. zplnomocňuje

starostku MČ k podpisu Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 2017/0020, schválené kompetentními osobami.

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
  zajistit potřebné
Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
  seznámit s usnesením

Usnesení - Schváleno (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: NEHLASOVALO: 2)

Tisk Export článku do PDF