Městská část Praha 17

25. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 27.06.2018

Usnesení

Us ZMČ 000031/2018

Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 17 za rok 2017 (závěrečný účet)

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

1. Zprávu o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 17 za rok 2017 (závěrečný účet).

2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Městské části Praha 17 za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017,

2. schvaluje

závěrečný účet Městské části Praha 17 za rok 2017:

1. za hlavní činnost Městské části Praha 17 za rok 2017 s těmito výsledky:

příjmy celkem                                                           331 699 938,83 Kč

výdaje celkem                                                           299 710 509,01 Kč

přebytek hospodaření                                                 31 989 429,82 Kč

2. za hospodářskou činnost Městské části Praha 17 za rok 2017 s těmito výsledky:

výnosy celkem                                                           179 747 754,18 Kč

náklady celkem                                                          102 896 133,37 Kč

výsledek hospodaření před zdaněním                         76 851 620,81 Kč

3. za finanční hospodaření Městské části Praha 17 za rok 2017 s následujícími vztahy městské části ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu hl. m. Prahy:

a) městská část odvede do státního rozpočtu              209 297,68 Kč

b) městská část odvede do rozpočtu hl. m. Prahy        108 821,45 Kč

c) městská část obdrží ze státního rozpočtu                   29 451,00 Kč

d) městská část obdrží z rozpočtu hl. m. Prahy                     41,75 Kč,

3. souhlasí

ve smyslu ustanovení § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn, uzavřít celoroční hospodaření Městské části Praha 17 vyjádřením souhlasu, a to bez výhrad.

Méně závažné chyby a nedostatky uvedené ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Městské části Praha 17 za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 byly odstraněny ještě před projednáváním závěrečného účtu v Zastupitelstvu Městské části Praha 17 dne 27. 6. 2018 na základě Příkazu starostky Městské části Praha 17.

Usnesení - Schváleno (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Nehlasovalo: 1)

Tisk Export článku do PDF