Městská část Praha 17

12. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 29.01.2020

Usnesení

Us ZMČ 000007/2020

Darování peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva Městské části Praha 17, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva Městské části Praha 17 nebo komisí Rady Městské části Praha 17 v roce 2020

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

darování peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva městské části, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva Městské části Praha 17 nebo komisí Rady Městské části Praha 17 podle § 89 odst. 1 písm. q) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

2. schvaluje

darování peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva městské části, za výkon funkce členů výborů zastupitelstva městské části a komisí rady městské části, a to ve výši 150 Kč za účast na jednotlivých zasedáních výborů Zastupitelstva Městské části Praha 17 nebo komisí Rady Městské části Praha 17 podle § 89 odst. 1 písm. q) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

3. ukládá

1. tajemníkům výborů Zastupitelstva Městské části Praha 17 a tajemníkům komisí Rady Městské části Praha 17 předložit vedoucí personálního a platového oddělení prezenční listiny z jednání výborů Zastupitelstva Městské části Praha 17 a z jednání komisí Rady Městské části Praha 17, dokládající účast fyzických osob, které nejsou členy zastupitelstva městské části, na těchto jednáních,

2. personálnímu a platovému oddělení odboru Kanceláře tajemníka podle prezenčních listin uvedených v bodu 1. předložit starostce Městské části Praha 17 k podpisu darovací smlouvy jako podklady k výplatě peněžních plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva městské části, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva Městské části Praha 17 nebo komisí Rady Městské části Praha 17 podle § 89 odst. 1 písm. q) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

3. starostce Městské části Praha 17 podepsat darovací smlouvy uvedené v bodu 2.,

4. ekonomickému odboru zajistit na základě darovacích smluv podepsaných starostkou Městské části Praha 17 a obdarovaným výplatu peněžních plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva městské části, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva Městské části Praha 17 nebo komisí Rady Městské části Praha 17 podle § 89 odst. 1 písm. q) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a to do 15 ode dne obdržení těchto darovacích smluv. 

Zodpovídá:  Milada Srpová, Vedoucí oddělení personálního a platového
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF