Městská část Praha 17

4. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 23.01.2019

Usnesení

Us ZMČ 000005/2019

Žádost Městské části Praha 17 o svěření pozemků parc. č. 1404/16, 1404/17, 1404/18, 1404/19, 2057, 2058, 2059, 2060, 2136 v k. ú. Řepy, včetně případných staveb na nich umístěných, ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy Městské části Praha 17

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

žádost Městské části Praha 17 o svěření pozemků parc. č. 1404/16, 1404/17, 1404/18, 1404/19, 2057, 2058, 2059, 2060, 2136 v k. ú. Řepy, včetně případných staveb na nich umístěných, ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy Městské části Praha 17,

2. schvaluje

podání žádosti hl. m. Praze o svěření pozemků parc. č. 1404/16, 1404/17, 1404/18, 1404/19, 2057, 2058, 2059, 2060, 2136 v k. ú. Řepy, včetně případných staveb na nich umístěných, ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy Městské části Praha 17,

3. zmocňuje

starostku Mgr. Jitku Synkovou k podpisu žádosti,

Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

Ing. arch. Michalovi Štěpařovi – místostarostovi městské části postupovat ve smyslu usnesení,

dát na vědomí: Mgr. Janu Chabrovi, radnímu hl. m. Prahy, doc. Ing. arch. Petrovi Hlaváčkovi,
1. náměstkovi primátora hl. m. Prahy.

Zodpovídá:  Bc. Tereza Rytířová, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF