Městská část Praha 17

3. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 09.01.2019

Usnesení

Us ZMČ 000001/2019

Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo č. 2017/0020

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

přijetí Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2017/0020, "Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě" spočívající v:

- rozšíření předmětu smlouvy a rozsahu plnění

- prodloužení termínu dokončení díla

odsouhlasení víceprací a méněprací, s navýšením ceny

2. rozhodlo

o přijetí Dodatku č.  4 Smlouvy o dílo č. 2017/0020 na stavbu "Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě"

Zhotovitel stavby: GEOSAN GROUP a. s. + PKS stavby a. s. - Centrum Na Chobotě

                               GEOSAN GROUP a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III,
                                                                     IČO: 281 69 522  (vedoucí společník)

                               PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
                                                           IČO: 469 80 059 (společník)

Cena Dodatku č. 4: bez DPH 23 699 539,19 Kč, DPH 21 % - 4 976 903,23 Kč, 
                                včetně DPH: 28 676 442,42 Kč

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení víceprací nezbytných k řádnému provedení díla.

Termín kompletního dokončení celého díla se prodlužuje na 27 měsíců a 6 dní od zahájení provádění díla.

3. zplnomocňuje

starostku MČ Praha 17 Mgr. Jitku Synkovou k podpisu Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo č. 2017/0020, schválené kompetentními osobami

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
  zajistit potřebné
Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky
  seznámit s usnesením
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
  seznámit s usnesením

Usnesení - Schváleno (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 3, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF