Usnesení ZMČ

1 3 4 5 6   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání ZMČ)
Datum Název
Us ZMČ 000038/2019
(9)
08.10.2019 Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 234/31 v k. ú. Řepy včetně stavby místní obslužné komunikace na něm situované do vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 17
Us ZMČ 000037/2019
(9)
08.10.2019 Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze – Zličíně
Us ZMČ 000036/2019
(9)
08.10.2019 Žádost ředitelky ZŠ genpor. Fr. Peřiny o předfinancování projektu v rámci operačního programu Praha - pól růstu formou návratné finanční výpomoci
Us ZMČ 000035/2019
(9)
08.10.2019 Darování peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva Městské části Praha 17, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva Městské části Praha 17 nebo komisí Rady Městské části Praha 17 v roce 2019
Us ZMČ 000034/2019
(9)
08.10.2019 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2019
Us ZMČ 000033/2019
(9)
08.10.2019 Změny rozpočtu k 30. 9. 2019
Us ZMČ 000032/2019
(9)
08.10.2019 Změny rozpočtu k 31. 7. 2019
Us ZMČ 000031/2019
(9)
08.10.2019 Změny rozpočtu k 30. 6. 2019 - DODATEK
Us ZMČ 000030/2019
(9)
08.10.2019 Uzavření smlouvy o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti s korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o.
Us ZMČ 000029/2019
(8)
28.08.2019 Návrh způsobu financování společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o. za účelem zahájení provozu Sportovního centra Řepy formou poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti
Us ZMČ 000028/2019
(8)
28.08.2019 Smlouva o smlouvě budoucí nájemní mezi městskou částí Praha 17 a společností Zdravá Sedmnáctka s.r.o.
Us ZMČ 000027/2019
(7)
19.06.2019 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo č. 2017/0020
Us ZMČ 000026/2019
(7)
19.06.2019 Žádost městské části Praha 17 o svěření pozemků parc. č. 1310/3 (o výměře 370 m2) a parc. č. 1293/205 ( o výměře 1278 m2) v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, zapsaného na LV 925, do správy MČ Praha 17
Us ZMČ 000025/2019
(7)
19.06.2019 Žádost městské části Praha 17 o svěření pozemků parc. č. 1429/2, 1293/940, 2194, části pozemku parc. č. 1429/5 (o výměře 265 m2) a části pozemku parc. č. 1293/941 (o výměře cca 60 m2) v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 Staré Město, do správy městské části Praha 17
Us ZMČ 000024/2019
(7)
19.06.2019 Prodej části pozemku parc. č. 1402/4 v k. ú. Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17 o výměře 70 m2 (lokalita křižovatka ulic Ke Kulturnímu domu, Karlovarská)
Us ZMČ 000023/2019
(7)
19.06.2019 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2019
Us ZMČ 000022/2019
(7)
19.06.2019 Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2018 (závěrečný účet)
Us ZMČ 000021/2019
(7)
19.06.2019 Změny rozpočtu k 30. 6. 2019
Us ZMČ 000020/2019
(7)
19.06.2019 Změny rozpočtu k 31. 5. 2019
Us ZMČ 000019/2019
(7)
19.06.2019 Změny rozpočtu k 30. 4. 2019 - DODATEK
Us ZMČ 000018/2019
(7)
19.06.2019 Žádost o dotace z OPZ na projekt "Zkvalitnění řízení a služeb ÚMČ Praha 17"
Us ZMČ 000017/2019
(7)
19.06.2019 Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením v roce 2019 příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 17
Us ZMČ 000016/2019
(6)
17.04.2019 Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2019
Us ZMČ 000015/2019
(6)
17.04.2019 Volba a jmenování členů Kontrolního a Finančního výboru
Us ZMČ 000014/2019
(6)
17.04.2019 Volba soudkyně přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6
Us ZMČ 000013/2019
(6)
17.04.2019 Pravidla pronájmu bytů svěřených do správy městské části Praha 17 za stanovené nájemné
Us ZMČ 000012/2019
(6)
17.04.2019 Návrh úpravy v "Pravidlech pronájmu startovacích bytů pro mladé rodiny za regulované nájemné v MČ Praha 17"
Us ZMČ 000011/2019
(6)
17.04.2019 Změny rozpočtu k 30. 4. 2019
Us ZMČ 000010/2019
(6)
17.04.2019 Změny rozpočtu k 31. 3. 2019
Us ZMČ 000009/2019
(6)
17.04.2019 Změny rozpočtu k 28. 2. 2019
Us ZMČ 000008/2019
(5)
06.03.2019 Revokace usnesení č. 25.6 ze dne 27. 1. 2010 k návrhu na vyhlášení památkové zóny historické části Řep
Us ZMČ 000007/2019
(5)
06.03.2019 Pravidla pronájmu parkovacích stání pro motorová vozidla za stanovené nájemné v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova v městské části Praha 17
Us ZMČ 000006/2019
(5)
06.03.2019 Založení korporace na zajištění provozu nově budovaného Sportovního centra Řepy
Us ZMČ 000005/2019
(4)
23.01.2019 Žádost Městské části Praha 17 o svěření pozemků parc. č. 1404/16, 1404/17, 1404/18, 1404/19, 2057, 2058, 2059, 2060, 2136 v k. ú. Řepy, včetně případných staveb na nich umístěných, ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy Městské části Praha 17
Us ZMČ 000004/2019
(4)
23.01.2019 Návrh střednědobého výhledu na roky 2020 až 2024
Us ZMČ 000003/2019
(4)
23.01.2019 Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2019
Us ZMČ 000002/2019
(4)
23.01.2019 Změny rozpočtu k 31. 12. 2018
Us ZMČ 000001/2019
(3)
09.01.2019 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo č. 2017/0020
Us ZMČ 000076/2018
(2)
10.12.2018 Volba a jmenování členů Kontrolního a Finančního výboru
Us ZMČ 000075/2018
(2)
10.12.2018 Stanovení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva
Us ZMČ 000074/2018
(2)
10.12.2018 Vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2019 a návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací pro rok 2019
Us ZMČ 000073/2018
(2)
10.12.2018 Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2019 pro Městskou část Praha 17
Us ZMČ 000072/2018
(2)
10.12.2018 Změny rozpočtu k 30. 11. 2018
Us ZMČ 000071/2018
(2)
10.12.2018 Změny rozpočtu k 31. 10. 2018
Us ZMČ 000070/2018
(2)
10.12.2018 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2018
Us ZMČ 000069/2018
(2)
10.12.2018 Změny rozpočtu k 30. 9. 2018 - DODATEK
Us ZMČ 000068/2018
(2)
10.12.2018 Jmenování tajemníků Finančního a Kontrolního výboru
Us ZMČ 000067/2018
(2)
10.12.2018 Projednání Místního akčního plánu vzdělávání pro Prahu 17
Us ZMČ 000066/2018
(2)
10.12.2018 Žádost ředitelky ZŠ Jana Wericha o předfinancování projektu v rámci operačního programu Praha - pól růstu formou návratné finanční výpomoci
Us ZMČ 000065/2018
(2)
10.12.2018 Působnost uvolněných i neuvolněných členů Rady Městské části Praha 17
1 3 4 5 6   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF