Usnesení RMČ

1 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000398/2017
(77)
11.09.2017 Smlouva o výpůjčce motorového vozidla Dacia Dokker 1.6 Artica uzavřená mezi Městskou částí Praha 17 jako půjčitelem a Kulturním centrem Průhon jako vypůjčitelem
Us RMČ 000397/2017
(77)
11.09.2017 Podepsání Smlouvy o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy
Us RMČ 000396/2017
(77)
11.09.2017 Zrušení výběrového řízení "Rozptylová loučka hřbitova Řepy - II"
Us RMČ 000395/2017
(77)
11.09.2017 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě, telekomunikační přípojky na pozemcích parc.č. 262/6 a 262/7 v k.ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17, pro Hasičskou zbrojnici Praha 17 - Řepy
Us RMČ 000394/2017
(77)
11.09.2017 Přípojka plynu pro rodinný dům na pozemku parc. č. 649 v k.ú. Stodůlky - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 1496/6 v k.ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000393/2017
(77)
11.09.2017 Projednání uzavření nájemního vztahu k pozemku parc. č. 752/2, svěřeného do správy MČ Praha 17, pod stavbou garáže
Us RMČ 000392/2017
(77)
11.09.2017 Uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě s Augmentum s.r.o., se sídlem Gallašova 581, Praha 6 - Řepy, nájemcem Psychosomatického centra v objektu Žalanského 68/54, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000391/2017
(77)
11.09.2017 Výběrové řízení "Rekonstrukce volných bytů - XIX"
Us RMČ 000390/2017
(77)
11.09.2017 Volný byt č. 15 o vel. 2+k.k.,4. podlaží, Bazovského č.p. 1120, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000389/2017
(77)
11.09.2017 Volný byt č. 19 o vel. 1+k.k.,4. podlaží, Nevanova č.p. 1051, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000388/2017
(77)
11.09.2017 Volný byt č. 41 o vel. 2+k.k.,8. podlaží, Nevanova č.p. 1052, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000387/2017
(77)
11.09.2017 Veřejná zakázka malého rozsahu: Modernizace a navýšení kapacity pro sběr tříděných odpadů v Praze 17 - Řepy
Us RMČ 000386/2017
(77)
11.09.2017 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2017
Us RMČ 000385/2017
(77)
11.09.2017 Změny rozpočtu k 30. 9. 2017 - DODATEK
Us RMČ 000384/2017
(77)
11.09.2017 Změny rozpočtu k 30. 9. 2017
Us RMČ 000383/2017
(77)
11.09.2017 Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a zákona o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Us RMČ 000382/2017
(77)
11.09.2017 Dodatečná úprava povolení výjimky z počtu dětí a žáků v ZŠ Jana Wericha, Praha - Řepy, Španielova 19/1111
Us RMČ 000381/2017
(77)
11.09.2017 Změna kapacit školy a školských zařízení ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Praha - Řepy, Socháňova 1139
Us RMČ 000380/2017
(77)
11.09.2017 Program zasedání ZMČ 20 dne 20. 9. 2017
Us RMČ 000379/2017
(77)
11.09.2017 Kronika MČ Praha 17 za rok 2013, 2014 a 2015
Us RMČ 000378/2017
(77)
11.09.2017 Doplnění člena Sociální a zdravotní komise
Us RMČ 000377/2017
(76)
30.08.2017 Informace o vyhlášení ředitelského volna na základních školách MČ Praha 17 a ZUŠ Blatiny
Us RMČ 000376/2017
(76)
30.08.2017 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí vodovodu a kanalizace na pozemku parc.č. 1381/1 v k.ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000375/2017
(76)
30.08.2017 Výsledek poptávkového řízení na "Pojišťovací makléř MČ Praha 17"
Us RMČ 000374/2017
(76)
30.08.2017 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů - připomínkové řízení
Us RMČ 000373/2017
(76)
30.08.2017 Veřejnoprávní smlouva s EDA cz, z.ú. o poskytnutí dotace
Us RMČ 000372/2017
(76)
30.08.2017 Souhlas s přesahem stavby "Stříšky nad vstupy, Mrkvičkova 1350 - 1355, Praha 6 - Řepy" nad pozemek parc.č. 1502/8 v k.ú. Řepy
Us RMČ 000371/2017
(76)
30.08.2017 Souhlas s přesahem stavby "Stříšky nad vstupy, Mrkvičkova 1366 - 1369, Praha 6 - Řepy" nad pozemek parc.č. 1502/73 v k.ú. Řepy
Us RMČ 000370/2017
(76)
30.08.2017 Souhlas s přesahem stavby "Stříšky nad vstupy, Mrkvičkova 1361 - 1365, Praha 6 - Řepy" nad pozemek parc.č. 1502/73 v k.ú. Řepy
Us RMČ 000369/2017
(76)
30.08.2017 Souhlas s připojením pozemků parc.č. 1061/1 a 1061/2 v k.ú. Řepy na místní komunikaci ul. U Boroviček a souhlas s realizací vjezdu na pozemku parc.č. 1409/1 v k.ú. Řepy
Us RMČ 000368/2017
(76)
30.08.2017 Souhlas s dotčením pozemků ve svěřené správě MČ Praha 17 stavbou "SO 171 - Provizorní úprava napojení na ul. Karlovarskou (silnice II/606)"
Us RMČ 000367/2017
(76)
30.08.2017 Prodej pozemku parc.č. 1410/12 v k.ú. Řepy (lokalita ul. K Trninám)
Us RMČ 000366/2017
(76)
30.08.2017 Žádost MC Řepík o krátkodobou výpůjčku části pozemku parc. č. 1234/14 pro pořádání akce "Den otevřených dveří MC Řepík" dne 21. 9. 2017
Us RMČ 000365/2017
(76)
30.08.2017 Výběr firmy k zajištění administrace projektu "Modernizace a navýšení kapacity pro sběr tříděných odpadů v Praze 17 - Řepy"
Us RMČ 000364/2017
(76)
30.08.2017 Změny rozpočtu k 31. 8. 2017 - DODATEK
Us RMČ 000363/2017
(76)
30.08.2017 Doplnění informace o stavu pohledávek za nebydlícími dlužníky za nájemné a služby v obecních bytech MČ Praha 17 spravovaných správní firmou Optimis, spol. s r.o.
Us RMČ 000362/2017
(75)
09.08.2017 Veřejná zakázka malého rozsahu - Modernizace a navýšení kapacity pro sběr tříděných odpadů v Praze 17 – Řepy
Us RMČ 000361/2017
(75)
09.08.2017 Zrušení výběrového řízení "Rozptylová loučka hřbitova Řepy"
Us RMČ 000360/2017
(75)
09.08.2017 Technická vybavenost Řepy 2. Etapa – etapa 0003 – 00005 kanalizační a vodovodní řady v ul. Hekova a ul. Augustova, smlouva o úpravě vzájemných vztahů
Us RMČ 000359/2017
(75)
09.08.2017 Technická vybavenost Řepy 2. Etapa – etapa 0003 – 00005 kanalizační a vodovodní řady v ul. Hekova a ul. Augustova - přeložka vodovodu a kanalizce
Us RMČ 000358/2017
(75)
09.08.2017 Poptávkové řízení - výběr pojišťovacího makléře MČ Praha 17
Us RMČ 000357/2017
(75)
09.08.2017 Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1149/62, 1409/1 a 1410/2 v k.ú. Řepy stavbami inženýrských sítí a komunikace v rámci akce "VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ PRAHA 17, ŘEPY"
Us RMČ 000356/2017
(75)
09.08.2017 Souhlas s akcí "Bytový dům Na Fialce II" a souhlas se stavbou přípojky SEK na pozemku parc. č. 1142/1 v k.ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000355/2017
(75)
09.08.2017 Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1142/77, 1142/89 a 1149/62 v k.ú. Řepy stavbami inženýrských sítí a komunikace v rámci akce "Bytový dům Laudova, Praha 17 Řepy"
Us RMČ 000354/2017
(75)
09.08.2017 Souhlas s dotčením pozemků ve svěřené správě MČ Praha 17 stavbou "Rozšíření sítě OMS PODA - Praha / Řepy"
Us RMČ 000353/2017
(75)
09.08.2017 Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu zahrádky ev.č.9 b na pozemcích parc. č. 1353 a 1352/187 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000352/2017
(75)
09.08.2017 Žádost o souhlas s umístěním sídla nově zakládaného spolku "SK Pétanque Řepy, z.s." na adrese Vondroušova čp. 1193, 163 00 Praha 6 - Řepy a souhlas s použitím loga
Us RMČ 000351/2017
(75)
09.08.2017 Žádost o stavební úpravy koupelny bytu č. 7 v Nevanově ul. č. p. 1051
Us RMČ 000350/2017
(75)
09.08.2017 Žádost o změnu v nájemní smlouvě k bytu č. 9 o vel. 2+k.k. v Bazovského ul. č. p. 1120, z doby určité na neurčitou, po 6 letech nájmu bytu
Us RMČ 000349/2017
(75)
09.08.2017 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 7 o vel. 1+k.k. s přísl. ve 2. podlaží domu č.p. 1052, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
1 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100   Následující   ››

 

Tisk Export článku do PDF