Usnesení RMČ

1 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000292/2020
(58)
23.09.2020 Informace o vyhlášení ředitelského volna na základních školách MČ Praha 17 a ZUŠ Blatiny
Us RMČ 000291/2020
(58)
23.09.2020 Změny rozpočtu k 30. 9. 2020 - DODATEK II
Us RMČ 000290/2020
(58)
23.09.2020 Souhlas se zřízením parkovacího stání pro ZTP, ul. Mrkvičkova
Us RMČ 000289/2020
(58)
23.09.2020 Stavební úpravy části prostor 1. pp objektu Žufanova 1113 na WC pro návštěvníky polikliniky Řepy - záměr
Us RMČ 000288/2020
(58)
23.09.2020 Žádost Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy o stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 1352/27 (o výměře cca 3100 m2), v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Us RMČ 000287/2020
(58)
23.09.2020 Souhlas s přidělením krizového bytu na dobu nezbytně nutnou, jakožto přístřeší.
Us RMČ 000286/2020
(58)
23.09.2020 Volný nebytový prostor č.301 v přízemí domu čp. 1216 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000285/2020
(58)
23.09.2020 Žádost Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 2060 o výměře cca 85 m2 v k. ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Us RMČ 000284/2020
(58)
23.09.2020 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 5 o vel. 3+1/L s přísl, v 1. patře, tj. 2. podlaží domu čp. 1236, Galandova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000283/2020
(58)
23.09.2020 Výběrové řízení na pronájem volného parkovacího stání pro motorová vozidla za stanovené nájemné v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova v městské části Praha 17
Us RMČ 000282/2020
(58)
23.09.2020 Zásady pro sestavení rozpočtu (rozpočtového provizoria) městské části Praha 17 na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2026
Us RMČ 000281/2020
(58)
23.09.2020 Přijetí finančního daru od společnosti EKIS, spol. s.r.o na financování kulturních a sportovních akcí
Us RMČ 000280/2020
(57)
11.09.2020 Změny rozpočtu k 30. 9. 2020 - DODATEK
Us RMČ 000279/2020
(56)
07.09.2020 Znalecký posudek – posouzení rozsahu PD a ocenění elektrických instalací (slabo a silnoproud) na stavbě Víceúčelové sportovní centrum na Chobotě
Us RMČ 000278/2020
(56)
07.09.2020 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - gastrovybavení
Us RMČ 000277/2020
(56)
07.09.2020 Program zasedání ZMČ 16 dne 16.9.2020
Us RMČ 000276/2020
(56)
07.09.2020 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2020
Us RMČ 000275/2020
(56)
07.09.2020 Přijetí finančního daru od společnosti TO SYSTEM s.r.o na financování kulturních a sportovních akcí
Us RMČ 000274/2020
(56)
07.09.2020 Smlouva o zřízení věcného břemene plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 1392/1 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000273/2020
(56)
07.09.2020 Smlouva o zapojení do obecního systému svozu odpadu hl. m. Prahy, pro objekt Žufanova 1113 a 1114, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000272/2020
(56)
07.09.2020 Výpůjčka bezplatná části pozemku parc. č. 1234/14 v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17 pro akci "Den otevřených dveří"
Us RMČ 000271/2020
(56)
07.09.2020 Smlouva s firmou XERXES spol. s r. o. ve věci servisu scoreboardů, basketbalových odpočtů a ovládacích pultů v hale Sportovního centra Na Chobotě, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000270/2020
(56)
07.09.2020 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 16 o vel. 1+k.k. s přísl, ve 3. patře, tj. 4. podlaží domu čp. 1093, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000269/2020
(56)
07.09.2020 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 12 o vel. 1+k.k/L. s přísl.,v 5. podlaží domu čp. 1078, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000268/2020
(56)
07.09.2020 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů - připomínkové řízení
Us RMČ 000267/2020
(56)
07.09.2020 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019/0150 „Parkovací plocha v ul. Drahoňovského, k. ú. Řepy“
Us RMČ 000266/2020
(56)
07.09.2020 Výběr nejvhodnější nabídky - Zařízení pro bezkontaktní měření tělesné teploty
Us RMČ 000265/2020
(56)
07.09.2020 Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Us RMČ 000264/2020
(56)
07.09.2020 Změny rozpočtu k 30. 9. 2020
Us RMČ 000263/2020
(55)
26.08.2020 Výzva k podání nabídky "Zařízení pro bezkontaktní měření tělesné teploty"
Us RMČ 000262/2020
(55)
26.08.2020 Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na služby: „Obsluha a údržba odpadkových košů na psí exkrementy, Praha – Řepy, 09/20-08/22“
Us RMČ 000261/2020
(55)
26.08.2020 Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. DOT/82/03/000504/2020 - předmětem je poskytnutí grantu formou dotace na neinvestiční náklady (výdaje), související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovou organizací CSZS zřízenou MČ Praha 17.
Us RMČ 000260/2020
(55)
26.08.2020 Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky - hl. m. Praha
Us RMČ 000259/2020
(55)
26.08.2020 Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky - hl. m. Praha
Us RMČ 000258/2020
(55)
26.08.2020 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a souhlas s realizací stavby zemního vedení sítě elektronických telekomunikací pro stavbu „RVDSL1710_A_A_ DEBH214-DEBH1HR_MET", vedenou přes pozemek parc. č. 1387 v k. ú. Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000257/2020
(55)
26.08.2020 Smlouva o výpůjčce části pozemku parc. č. 262/1 v k. ú. Řepy ve vlastnictví České republiky, pro výcvik výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Praha 17 - Řepy
Us RMČ 000256/2020
(55)
26.08.2020 Pronájem části pozemků parc. č. 1149/46, 1149/47, 1149/84, 1149/48, 1149/31, 1149/49, 1149/83, 1149/50, 1149/51, celkem 117 m2 v k. ú. Řepy z důvodu umístění lešení - zateplení bytového domu Skuteckého č. p. 1086
Us RMČ 000255/2020
(55)
26.08.2020 Spolupořádání akce "Zažít Řepy Jinak 2020 - na Bílé Hoře" a uzavírka komunikace ul. U Boroviček
Us RMČ 000254/2020
(55)
26.08.2020 Zpráva o stavu pohledávek za nájemci bytů a prostorů sloužících k podnikání MČ Praha 17 spravovaných správní firmou Optimis, spol. s r. o. za 1. pololetí roku 2020
Us RMČ 000253/2020
(55)
26.08.2020 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 10 o vel. 2+1/L. s přísl., v 5. podlaží domu čp. 1077, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy - schválení pořadí zájemců na základě losování
Us RMČ 000252/2020
(55)
26.08.2020 ,,Rekonstrukce šatny a tříd v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024/10, Praha 6 - Řepy", Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.2020/0181
Us RMČ 000251/2020
(55)
26.08.2020 ,,Dům s pečovatelskou službou a dostupným bydlením v Praze Řepích- Administrace veřejné zakázky na zhotovitele stavby"
Us RMČ 000250/2020
(55)
26.08.2020 Změna OŘ ÚMČ Praha 17 - organizační změny KS, navýšení počtu sm. v odboru OURI
Us RMČ 000249/2020
(55)
26.08.2020 Jednací řád Rady Městské části Praha 17
Us RMČ 000248/2020
(55)
26.08.2020 Připomínkování novely nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve znění pozdějších předpisů.
Us RMČ 000247/2020
(55)
26.08.2020 Projednání návrhu bankovní záruky nahrazující zádržné dle Smlouvy o dílo ze dne 09.02.2017 uzavřené mezi MČ Praha 17 a GEOSAN GROUP + PKS stavby - Centrum Na Chobotě
Us RMČ 000246/2020
(54)
10.08.2020 Sportovní akce UCI King of Prague, závod Českého poháru BMX 2020. Souhlas s konáním akce, s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1504/1 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17 a se zvláštním užíváním místní komunikace v ul. U Boroviček - Ke kulturnímu domu - Na Bělohorské pláni
Us RMČ 000245/2020
(54)
10.08.2020 Žádost DDM Praha 6 o výpůjčku nebo pronájem pozemků parc. č. 565/1, 563, 564 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000244/2020
(54)
10.08.2020 Dohoda o narovnání euroAWK s.r.o.
Us RMČ 000243/2020
(54)
10.08.2020 Souhlas s provozováním stávajících reklamních zařízení společnosti euroAWK s.r.o. na pozemcích parc.č. 1474/1 a parc.č. 1477, k.ú. Řepy
1 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF