Usnesení RMČ

1 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000159/2018
(93)
09.04.2018 Změny rozpočtu k 30. 4. 2018 - DODATEK
Us RMČ 000158/2018
(93)
09.04.2018 Vypsání veřejné zakázky na realizaci stavby "Parkovací plocha v ulici Mrkvičkova"
Us RMČ 000157/2018
(93)
09.04.2018 Program zasedání ZMČ 24 dne 18. 4. 2018
Us RMČ 000156/2018
(93)
09.04.2018 Krátkodobý pronájem části pozemku, parc. č. 45/1
Us RMČ 000155/2018
(93)
09.04.2018 Stavba nazvaná "Bytové domy Řepy - rekonstrukce stávajícího hotelu a ubytovny na bytové domy" v ulici Mrkvičkova čp. 1091/2 na pozemcích parc. č. 1487/1, 1487/2 a dalších v k. ú. Řepy, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000154/2018
(93)
09.04.2018 Žádost o prominutí úhrady příslušenství pohledávky z titulu neuhrazení nájemného ve výši 141.890 Kč bývalým nájemcem bytu svěřeného do správy Městské části Praha 17
Us RMČ 000153/2018
(93)
09.04.2018 Změny rozpočtu k 30. 4. 2018
Us RMČ 000152/2018
(93)
09.04.2018 Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2018
Us RMČ 000151/2018
(93)
09.04.2018 Pronájem části pozemku parc. č. 19 v k. ú. Řepy (lokalita ul. K Šancím) pro dočasné deponování výkopové zeminy
Us RMČ 000150/2018
(93)
09.04.2018 Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1434, 1437 v k. ú. Řepy stavbou zemního vedení sítě elektronických telekomunikací společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
Us RMČ 000149/2018
(93)
09.04.2018 Výběrové řízení pronájmu pozemku parc. č. 1353 a 1352/187, zahrádka Ke Kaménce
Us RMČ 000148/2018
(93)
09.04.2018 Žádost o krátkodobou výpůjčku pozemku 1234/14 - MC Řepík
Us RMČ 000147/2018
(93)
09.04.2018 Volný byt č. 6, 2+k.k., 2. podlaží, Žufanova čp. 1093, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000146/2018
(93)
09.04.2018 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 4 o vel. 2+k.k. v ul. Galandova čp. 1243, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000145/2018
(93)
09.04.2018 „Nákup nové velkoobjemové požární cisterny“ - jmenování komise
Us RMČ 000144/2018
(93)
09.04.2018 Smír ve sporu Městská část Praha 17 contra Augmentum s.r.o. o platnost skončení nájmu a vyklizení předmětu nájmu
Us RMČ 000143/2018
(93)
09.04.2018 Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením v roce 2018 příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 17
Us RMČ 000142/2018
(93)
09.04.2018 Informace o výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 17 pro školní rok 2018/2019
Us RMČ 000141/2018
(93)
09.04.2018 Schválení postupu dle § 166 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění k funkčnímu období ředitele
Us RMČ 000140/2018
(93)
09.04.2018 Kronika MČ Praha 17 za rok 2016
Us RMČ 000139/2018
(92)
28.03.2018 Smlouva o poskytování služeb předložená Českou republikou - Vězeňskou službou České republiky, z pověření ředitelem Vazební věznice Praha - Ruzyně
Us RMČ 000138/2018
(92)
28.03.2018 Pronájem pozemku parc.č. 547/1 v k.ú. Řepy (lokalita Bílá Hora - Karlovarská) pro přípojku el. energie sloužící k osvětlení reklamní plochy
Us RMČ 000137/2018
(92)
28.03.2018 Souhlas se stavbou "Stavební úpravy objektu řadového domu Čistovická 240/20, Praha - Řepy"
Us RMČ 000136/2018
(92)
28.03.2018 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a stavební práce "Vybudování fitparku a parkourového hřiště při ZŠ Laudova parc. č. 1142/88, k. ú. Řepy"
Us RMČ 000135/2018
(92)
28.03.2018 Prodej části pozemku parc.č. 19 v k.ú. Řepy (lokalita ul. K Šancím) - smlouva o budoucí kupní smlouvě
Us RMČ 000134/2018
(92)
28.03.2018 Svěření stavby "Hasičská zbrojnice Praha 17 - Řepy" do správy MČ Praha 17
Us RMČ 000133/2018
(92)
28.03.2018 "Vodovodní přípojka BD Na Fialce II" smlouva o služebnosti inženýrské sítě pozemku parc. č. 1142/1 k.ú. Řepy
Us RMČ 000132/2018
(92)
28.03.2018 Výsledek výběrového řízení "Stavební úpravy koupelen v objektu Vondroušova 1193"
Us RMČ 000131/2018
(92)
28.03.2018 Spolupořádání akce "Zažít Řepy Jinak - Velký Bazar" a výpůjčka částí pozemků parc.č. 1767 a 2230 v k.ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, pro tuto akci
Us RMČ 000130/2018
(92)
28.03.2018 Umístění dětských atrakcí na pozemku parc. č. 1293/942 k. ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Prahy v termínu od 11. 4. do 25. 4. 2018
Us RMČ 000129/2018
(92)
28.03.2018 Krátkodobý pronájem části pozemku parc. č. 1381/1 k. ú. Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17. Jedná se o stavbu lešení pro opravu fasády rodinného domu č. p. 180/23, Čistovická ul. k. ú. Řepy v termínu od 13. 4. 2018 do 13. 5. 2018
Us RMČ 000128/2018
(92)
28.03.2018 Koupě rodinného domu čp. 399 u. Karlovarská, Praha 6 - Řepy na pozemku parc. č. 1348 a obytné stavby bez čp. na pozemku parc. č. 1349/8 vč. příslušenství na parc. č. 1349/2 ovocný sad, vše v k.ú. Řepy
Us RMČ 000127/2018
(92)
28.03.2018 Výpůjčka pozemků parc. č. 1319/1, 1462, 1463 k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17 z důvodu opravy přemostění Zličín - Řepy
Us RMČ 000126/2018
(92)
28.03.2018 Krátkodobá výpůjčka části pozemku parc. č. 1504/1 k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17 a pozemků parc. č. 1504/5, 1504/21 ve vlastnictví hl. m. Prahy ve výpůjčce MČ Praha 17, pro cyklistické závody ve dnech 20. - 22. 4. 2018
Us RMČ 000125/2018
(92)
28.03.2018 Určení termínu losování pronájmu pozemku na zahrádku parc.č.1353 a 1352/187 v lokalitě Ke Kaménce
Us RMČ 000124/2018
(92)
28.03.2018 Žádost o převod nájemní smlouvy na pozemek parc.č.1353,ev.č. v lokalitě Ke Kaménce
Us RMČ 000123/2018
(92)
28.03.2018 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 301 o vel. 19 m2 v přízemí domu čp. 1216, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000122/2018
(92)
28.03.2018 Volný byt č. 16, 2+k.k., 3. podlaží, Žufanova č. p. 1098, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000121/2018
(92)
28.03.2018 Volný byt č. 1, 2+k.k., 1. podlaží, Čistovická č. p. 241, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000120/2018
(92)
28.03.2018 Volný byt zvláštního určení č. 12 o vel. 1+k.k./L v přízemí, domu č.p. 1193 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000119/2018
(92)
28.03.2018 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 11 o vel. 1+k.k. s přísl. v 5. podlaží domu č.p. 1077, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000118/2018
(92)
28.03.2018 Volný startovací byt č. 9 o vel. 2+k.k./L, mezonet v 5. podlaží domu čp. 1077 Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000117/2018
(92)
28.03.2018 Žádost o souhlas s přihlášením cizího státního příslušníka do bytu č. 5 v domě čp. 1217, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000116/2018
(92)
28.03.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP)
Us RMČ 000115/2018
(92)
28.03.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP)
Us RMČ 000114/2018
(92)
28.03.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2832/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP) a veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území hl. m. Prahy
Us RMČ 000113/2018
(92)
28.03.2018 „Oprava povrchu fotbalového hřiště ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139 Praha 6 - Řepy“
Us RMČ 000112/2018
(92)
28.03.2018 Výkon TDI na stavbu: "Technická vybavenost Řepy - ul. Hekova a ul. Augustova, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000111/2018
(92)
28.03.2018 Změny rozpočtu k 31. 3. 2018 - DODATEK II
Us RMČ 000110/2018
(92)
28.03.2018 Změna Organizačního řádu Městské části Praha 17 v oblasti řízení o přestupcích
1 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100   Následující   ››

 

Tisk Export článku do PDF