Usnesení RMČ

1 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000043/2018
(88)
07.02.2018 Podpora výstavby Terminálu Zličín
Us RMČ 000042/2018
(88)
07.02.2018 Souhlas s rekonstrukcí čp. 153 ul. Selských baterií, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000041/2018
(88)
07.02.2018 Kulturně - zábavná akce "Hon za velikonočními vajíčky" - souhlas s konáním akce a souhlas s výpůjčkou pozemků parc. č. 1241/9, 1241/10, 1241/11, 1241/12, 1241/13 a části pozemku parc. č. 1241/21 k.ú. Řepy
Us RMČ 000040/2018
(88)
07.02.2018 Volný startovací byt k pronájmu č. 11 o vel. 1+k.k., v 5. podlaží domu čp. 1077 Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000039/2018
(88)
07.02.2018 Výběrové řízení "Stavební úpravy koupelen BD Vondroušova 1193"
Us RMČ 000038/2018
(88)
07.02.2018 Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1293/915, 1293/992, 1861 a 2163 k.ú. Řepy stavbou "Praha 17 Řepy, Makovského, zrušení TS 4638 a TS 4646"
Us RMČ 000037/2018
(88)
07.02.2018 "Plynová přípojka rodinného domu Augustova 267/6, Praha 17", souhlas s dotčením pozemku parc. č. 1449 k.ú. Řepy
Us RMČ 000036/2018
(88)
07.02.2018 Prodej části pozemku parc.č. 1402/4 v k.ú. Řepy cca 70 m2 (lokalita křižovatka ulic Ke Kulturnímu domu, Karlovarská)
Us RMČ 000035/2018
(88)
07.02.2018 Výpověď z nájemní smlouvy XXXXXX XXXXXXX, převod nájmu zahrádky Bílá hora
Us RMČ 000034/2018
(88)
07.02.2018 Valorizace nájemného v roce 2018 u smluv o nájmu objektů svěřených MČ Praha 17 s valorizační doložkou: byty, prostory sloužící k podnikání, garážová stání, ateliéry, ordinace lékařů a pozemky
Us RMČ 000033/2018
(88)
07.02.2018 Odstranění stavby z titulu protiprávního užívání pozemku
Us RMČ 000032/2018
(88)
07.02.2018 Výzva korporaci Augmentum s.r.o. k úhradě doplatku na nájemném z titulu ukončení smlouvy o nájmu pozemků a stavby určené k podnikání a k vracení bezdůvodného obohacení z titulu neoprávněného užívání předmětu bývalého nájmu po jeho skončení
Us RMČ 000031/2018
(88)
07.02.2018 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/0208 "Stavební úpravy křižovatky Selských baterií a U Boroviček a dopravní propojení s ul. Na Fialce"
Us RMČ 000030/2018
(88)
07.02.2018 Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost
Us RMČ 000029/2018
(88)
07.02.2018 Poskytování bezpečnostních služeb - vypsání výzvy k podání nabídek
Us RMČ 000028/2018
(88)
07.02.2018 Investiční akce - požadavek na finanční zdroje z rezervy pro MČ vytvořené v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018
Us RMČ 000027/2018
(88)
07.02.2018 Změny rozpočtu k 28. 2. 2018
Us RMČ 000026/2018
(88)
07.02.2018 Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů; jedná se o technickou novelu Statutu
Us RMČ 000025/2018
(88)
07.02.2018 Žádost na vyřazení místa Laudova 1000/28 z přílohy k obecně závazné vyhlášce 10/2013 Sb. hl. m. Prahy
Us RMČ 000024/2018
(88)
07.02.2018 Zpráva o stavu pohledávek za nájemci bytů a prostorů sloužících k podnikání MČ Praha 17 spravovaných správní firmou Optimis, spol. s r.o. za 2. pololetí roku 2017
Us RMČ 000023/2018
(88)
07.02.2018 Informace o vyhlášení ředitelského volna na základních školách MČ Praha 17 a ZUŠ Blatiny
Us RMČ 000022/2018
(88)
07.02.2018 Informace o zápisu do 1. tříd základních škol MČ Praha 17 pro školní rok 2018/2019
Us RMČ 000021/2018
(87)
15.01.2018 Změny rozpočtu k 31. 12. 2017 - DODATEK IV
Us RMČ 000020/2018
(87)
15.01.2018 Program zasedání ZMČ 22 dne 24. 1. 2018
Us RMČ 000019/2018
(87)
15.01.2018 Zpracování odborného vyjádření o stavu čidel pro ohřev vody v bazénu na základě opakovaných stížností společnosti Augmentum s.r.o.
Us RMČ 000018/2018
(87)
15.01.2018 Návrh Pravidel pachtu zahrádek MČ Praha 17
Us RMČ 000017/2018
(87)
15.01.2018 Odmítnutí pronájmu nebytového prostoru a žádost o vrácení jistiny z výběrového řízení na NP č. 302 v čp. 1137 Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000016/2018
(87)
15.01.2018 Návrh změn v "Podmínkách pro skládání finanční jistiny pro výběrová řízení na pronájem nebo koupi nemovitého majetku MČ Praha 17"
Us RMČ 000015/2018
(87)
15.01.2018 Výběrové řízení na pronájem garážového stání č. 40 o vel. 14 m2 v suterénu halových garáží č.p. 1192, Drahoňovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000014/2018
(87)
15.01.2018 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 27 o vel. 1+k.k. s přísl. v 5. podlaží domu č.p. 1094, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000013/2018
(87)
15.01.2018 Nájemní smlouva na část pozemku parc.č.1496/6 k.ú. Řepy, pro přístupový chodník k pozemku parc.č. 638/1 k.ú. Stodůlky
Us RMČ 000012/2018
(87)
15.01.2018 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 62 o vel. 2+k.k. v ul. Jiránkova čp. 1135, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000011/2018
(87)
15.01.2018 "Rekultivace a revitalizace skládky Motol na pozemcích 430/1 a 430/5 (2014)" - posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (proces EIA)
Us RMČ 000010/2018
(87)
15.01.2018 Sumarizace stížností, petic a jiných podání za II. pololetí roku 2017
Us RMČ 000009/2018
(87)
15.01.2018 Změna OŘ ÚMČ Praha 17 - organizační změna, navýšení počtu sm. v odboru OŽPD
Us RMČ 000008/2018
(87)
15.01.2018 Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací ve školství a kultuře zřizovaných městskou částí Praha 17
Us RMČ 000007/2018
(87)
15.01.2018 Program pro podporu jazykového vzdělávání My ve světě - svět u nás
Us RMČ 000006/2018
(86)
08.01.2018 Dopis advokáta společnosti Augmentum s.r.o. ve věci žádosti o další slevu nájemného ve výši 63.907 Kč
Us RMČ 000005/2018
(86)
08.01.2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2023
Us RMČ 000004/2018
(86)
08.01.2018 Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2018
Us RMČ 000003/2018
(86)
08.01.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP)
Us RMČ 000002/2018
(86)
08.01.2018 Dopis advokáta společnosti Augmentum s.r.o. ve věci žádosti o náhradu ušlého zisku ve výši 3.310.000 Kč
Us RMČ 000001/2018
(86)
08.01.2018 Změny rozpočtu k 31. 12. 2017 - DODATEK III
Us RMČ 000540/2017
(85)
20.12.2017 Změny rozpočtu k 31. 12. 2017 - DODATEK II
Us RMČ 000539/2017
(85)
20.12.2017 Vypracování vzorů kupních smluv vztahujících se k prodeji majetku svěřeného do správy Městské části Praha 17
Us RMČ 000538/2017
(85)
20.12.2017 Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky - hl. m. Praha
Us RMČ 000537/2017
(85)
20.12.2017 Umístění informačního zařízení v areálu Psychosomatického centra pro rodinu a dítě, Žalanského ČP 68
Us RMČ 000536/2017
(85)
20.12.2017 Souhlas s dotčením pozemku parc. č. 19 k.ú. Řepy stavbou "Praha 17 Řepy, K Šancím - nová TS, kNN"
Us RMČ 000535/2017
(85)
20.12.2017 Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 19 a 1434 k.ú. Řepy stavbou "Praha 17 Řepy, K Šancím - přel. kVN, kNN, SDK"
Us RMČ 000534/2017
(85)
20.12.2017 Komín plynové kotelny bytových domů Mrkvičkova 1350/44 - 1355/34 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 1502/8 v k.ú. Řepy
1 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100   Následující   ››

 

Tisk Export článku do PDF