Usnesení RMČ

1 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000034/2020
(38)
20.01.2020 Program zasedání ZMČ 12 dne 29.1.2020
Us RMČ 000033/2020
(38)
20.01.2020 Stanovení výše náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva MČ Praha 17
Us RMČ 000032/2020
(38)
20.01.2020 Darování peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva Městské části Praha 17, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva Městské části Praha 17 nebo komisí Rady Městské části Praha 17 v roce 2020
Us RMČ 000031/2020
(38)
20.01.2020 Stanovení příplatku za vedení a osobního příplatku pro ředitelky mateřských škol, základních škol, základní umělecké školy, ředitele Kulturního centra a Centra sociálně zdravotních služeb od 1.1.2020
Us RMČ 000030/2020
(38)
20.01.2020 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 311 o vel. 37,50 m2 v přízemí domu čp. 1144, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000029/2020
(38)
20.01.2020 Kabelové vedení elektro NN a telekomunikačního vedení na pozemku parc. č. 1360/5 v k. ú. Řepy - Smlouva o zřízení věcného břemene k výše uvedenému pozemku
Us RMČ 000028/2020
(38)
20.01.2020 Souhlas s dotčením pozemku parc. č. 1381/1 v k. ú. Řepy přeložkou STL plynové přípojky a sjezdem z místní komunikace ul. Čistovická vč. souhlasu s novým připojením pozemku parc. č. 831/1 v k. ú. Řepy na výše uvedenou komunikaci
Us RMČ 000027/2020
(38)
20.01.2020 Kabelové vedení elektro NN a telekomunikačního vedení na pozemku parc. č. 1352/178 v k. ú. Řepy - Smlouva o zřízení věcného břemene k výše uvedenému pozemku
Us RMČ 000026/2020
(38)
20.01.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nestátní neziskové organizaci Naděje.
Us RMČ 000025/2020
(38)
20.01.2020 Žádost o schválení možnosti podat žádost o dotaci ze státního rozpočtu na projekty na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2020.
Us RMČ 000024/2020
(38)
20.01.2020 Žádost CSZS o schválení přijetí sponzorských darů, darovaných CSZS.
Us RMČ 000021/2020
(37)
13.01.2020 Předkupní právo - nabídka Růžena Černá
Us RMČ 000023/2020
(37)
13.01.2020 Změny rozpočtu k 31. 12. 2019 - DODATEK II
Us RMČ 000022/2020
(37)
13.01.2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 až 2025
Us RMČ 000020/2020
(37)
13.01.2020 Změna předmětu nájmu (výměna bytu stávajícího nájemce za jiný volný byt)
Us RMČ 000019/2020
(37)
13.01.2020 Volný byt č. 5, 2+k.k., 2. podlaží, Bazovského č.p. 1119, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000018/2020
(37)
13.01.2020 Volný byt č. 27, 1+k.k., 5. podlaží, Bazovského č.p. 1118, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000017/2020
(37)
13.01.2020 Volný byt č. 34, 2+k.k., v 11. patře, 12. podlaží, Makovského čp. 1144, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000016/2020
(37)
13.01.2020 Volný byt č. 4, 2+k.k., v 1. patře, 2. podlaží, Makovského čp. 1142, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000015/2020
(37)
13.01.2020 Žádost nájemce bezbariérového bytu v domě čp. 1193 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy o pronájem garážového stání v halových garážích Drahoňovského čp. 1192, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000014/2020
(37)
13.01.2020 Prodej části pozemku parc.č. 19 v k.ú. Řepy (lokalita ul. K Šancím) - kupní smlouva
Us RMČ 000013/2020
(37)
13.01.2020 Výsledek výběrového řízení "Rekonstrukce volných bytů - XXV."
Us RMČ 000012/2020
(37)
13.01.2020 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 11 o vel. 1+k.k./L s přísl. v 5. podlaží domu č.p. 1078, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000011/2020
(37)
13.01.2020 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 11 o vel. 2+k.k. s přísl, ve 2. patře, tj. 3. podlaží domu čp. 1093, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000010/2020
(37)
13.01.2020 Žádost o vydání souhlasu s dotčením pozemku parc. č. 1392/1 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000009/2020
(37)
13.01.2020 Smlouva o zpracování osobních údajů
Us RMČ 000008/2020
(37)
13.01.2020 Plynofikace BD Skuteckého čp.1705, Praha-Řepy - přípojka plynu
Us RMČ 000007/2020
(37)
13.01.2020 Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích - zapracování schválených změn do původní projektové dokumentace, přijetí nabídky
Us RMČ 000006/2020
(37)
13.01.2020 Vyjádření k návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol
Us RMČ 000005/2020
(37)
13.01.2020 Schválení přijetí finančního daru pro KC Průhon,Socháňova 1220/27 Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000004/2020
(37)
13.01.2020 Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2020
Us RMČ 000003/2020
(37)
13.01.2020 Návrh na odvolání člena Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City a odvolání z Redakční rady a návrh nových kandidátů
Us RMČ 000002/2020
(36)
06.01.2020 Program mimořádného zasedání ZMČ 11 dne 15.1.2020
Us RMČ 000001/2020
(36)
06.01.2020 Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2020 a Návrh plánu hospodářské činnosti městské části Praha 17 na rok 2020 - I. verze
Us RMČ 000458/2019
(35)
20.12.2019 Návrh OZV, kterou se mění znění OZV č. 55/2000 Sb.hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v části čtvrté, týkající se majetku hlavního města Prahy, který se svěřuje městským částem a rozsahu oprávnění městských částí při nakládání s tímto majetkem.
Us RMČ 000457/2019
(35)
20.12.2019 Změny rozpočtu k 31. 12. 2019 - DODATEK
Us RMČ 000456/2019
(34)
09.12.2019 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2018/0198 mezi MČ Praha 17 a společností BLACKBACK s. r. o.
Us RMČ 000455/2019
(34)
09.12.2019 Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích - zapracování schválených změn do původní projektové dokumentace
Us RMČ 000454/2019
(34)
09.12.2019 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2019
Us RMČ 000453/2019
(34)
09.12.2019 Dodatek č. 3 Smlouvy o výkonu technického dozoru investora v rámci realizace stavby „Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě, Praha 17"
Us RMČ 000452/2019
(34)
09.12.2019 Termíny jednání RMČ a zasedání ZMČ Praha 17 v I. pololetí 2020
Us RMČ 000451/2019
(34)
09.12.2019 Žádost Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1293/228 o výměře 107 m2 a části pozemku parc. č. 2250 o výměře 34,6 m2 v k. ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, zapsaných na LV 925
Us RMČ 000450/2019
(34)
09.12.2019 Schválení pronájmu prostoru určeného k podnikání č. 301 o vel. 66,4 m2 v přízemí domu čp. 1136, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000449/2019
(34)
09.12.2019 Rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení na pronájem prostoru sloužícího k podnikání č.311 v přízemí domu čp. 1144 Makovského ulice, Praha 6 - Řepy.
Us RMČ 000448/2019
(34)
09.12.2019 Výběrové řízení na pronájem zbývajících parkovacích stání pro motorová vozidla za stanovené nájemné v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000447/2019
(34)
09.12.2019 Prodloužení výpůjčky části pozemku parc. č. 50/6 a části pozemku parc. č. 49 v k. ú. Řepy Tělovýchovné jednotě SOKOL ŘEPY, z. s.
Us RMČ 000446/2019
(34)
09.12.2019 Dodatek č. 12 k pojistné smlouvě č. 8054923110
Us RMČ 000445/2019
(34)
09.12.2019 Stavba nazvaná "Žalanského, č. akce 1000040, Praha 17" - rekonstrukce stávající komunikace Žalanského v úseku od křižovatky s ul. Slánská po křižovatku s ul. Hofbauerova
Us RMČ 000444/2019
(34)
09.12.2019 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace CSZS na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu CSZS na rok 2021 - 2022.
Us RMČ 000443/2019
(34)
09.12.2019 Vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2020 a aktualizace harmonogramu projednání žádostí, který je součástí Zásad pro poskytování dotací pro rok 2020
1 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF