Program 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Znak Městské části Praha 17 Ve středu 18. 4. 2018 od 14. hodin proběhne ve společenském sálu KC Průhon 24. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

SVOLÁVÁM

24. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 na středu 18. 4. 2018 v 14.00 hodin do společenského sálu KC Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 17 - Řepy

Návrh programu:

24.1 Kontrola zápisu
24.2 Stanovení počtu 23 členů Zastupitelstva Městské části Praha 17 podle § 88 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, volených pro příští volební období v komunálních volbách v roce 2018
24.3 Poskytnutí mimořádné odměny neuvolněnému zastupiteli podle § 57 odst. 1 ve spojení s § 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů
24.4 Darování peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva Městské části Praha 17, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva Městské části Praha 17 nebo komisí Rady Městské části Praha 17 v roce 2018
24.5 Žádost o prominutí úhrady příslušenství pohledávky z titulu neuhrazení nájemného ve výši 141.890 Kč bývalým nájemcem bytu svěřeného do správy Městské části Praha 17
24.6 Smír ve sporu Městská část Praha 17 contra Augmentum s.r.o. o platnost skončení nájmu a vyklizení předmětu nájmu
24.7 Koupě rodinného domu čp. 399 u. Karlovarská, Praha 6 - Řepy na pozemku parc. č. 1348 a obytné stavby bez čp. na pozemku parc. č. 1349/8 vč. příslušenství na parc. č. 1349/2 ovocný sad, vše v k. ú. Řepy
24.8 Změny rozpočtu k 31. 3. 2018 - DODATEK
24.9 Změny rozpočtu k 30. 4. 2018
24.10 Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením v roce 2018 příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 17
24.11 Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2018
24.12 Svěření stavby "Hasičská zbrojnice Praha 17 - Řepy" do správy MČ Praha 17
24.13 Prodej části pozemku parc. č. 19 v k. ú. Řepy (lokalita ul. K Šancím) - smlouva o budoucí kupní smlouvě
24.14 Odstranění stavby z titulu protiprávního užívání pozemku parc. č. 565/2 v k. ú. Řepy (lokalita Bílá Hora)
24.15 Žádost o svěření pozemků parc. č. 1502/2, 1506/1, 1502/161 v k. ú. Řepy v lokalitě Plzeňská, Mrkvičkova do správy MČ Prahy 17

  • Pevný bod - Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 14:15)
  • Pevný bod - Náměty a připomínky občanů Řep (předpokládaný čas od 16:00)

Mgr. Jitka Synková
starostka MČ Praha 17

Kompletní znění Programu 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Tisk Export článku do PDF