Hlasování z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 18.9.2013

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.1
Ověřovatelé zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger
 Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra Mgr. Václav Krása
 Pavel Maxa  Stanislav Opluštil  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová
 Martina Vojíková Vítková      


   Zdržel se:

 Miroslav Bartoš  Martin Marek    Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Dr. Tomáš Finger
 Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra Mgr. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil  Monika Richterová
Mgr. Václav Soukup Bc. Jitka Synková Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová


   Zdržel se:

doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.  Martina Vojíková Vítková    


   Nehlasoval:

 Jaroslav Stolina      Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0.3
Schválení programu jednání
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra
Mgr. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil
 Monika Richterová Mgr. Václav Soukup  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková
Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová  Martina Vojíková Vítková  Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 5
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger
 Jaroslav Hájek MUDr. Antoine Katra Mgr. Václav Krása  Martin Marek
 Pavel Maxa  Stanislav Opluštil Mgr. Václav Soukup  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Bc. David Števík    


   Zdržel se:

 Miroslav Bartoš JUDr. Věra Havlíčková  Monika Richterová Ing. Marie Vaicová
 Martina Vojíková Vítková      Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 2
Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2013
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 4
Nehlasoval: 2
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger
 Jaroslav Hájek Mgr. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa
 Stanislav Opluštil Mgr. Václav Soukup  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková
Bc. David Števík      


   Zdržel se:

MUDr. Antoine Katra  Monika Richterová Ing. Marie Vaicová  Martina Vojíková Vítková


   Nehlasoval:

 Miroslav Bartoš JUDr. Věra Havlíčková    Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3
Změny rozpočtu k 31. 7. 2013
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 5
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger
 Jaroslav Hájek Mgr. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa
 Stanislav Opluštil Mgr. Václav Soukup  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková
Bc. David Števík  Martina Vojíková Vítková    


   Zdržel se:

 Miroslav Bartoš JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra  Monika Richterová
Ing. Marie Vaicová      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 4
Změny rozpočtu k 31. 8. 2013
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 7
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger
 Jaroslav Hájek Mgr. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa
Mgr. Václav Soukup  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík


   Zdržel se:

 Miroslav Bartoš JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra  Stanislav Opluštil
 Monika Richterová Ing. Marie Vaicová  Martina Vojíková Vítková  Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 5
Záměr na úplatný převod pozemku parc. č. 1360/2 o výměře 5372 m2 a pozemku parc. č. 1360/3 zastavěným nemovitostí č. p. 1711 (Tesko objekt) o výměře 392 m2, za minimální cenu 1.143.230, - Kč podle znaleckého posudku, poníženou o náklady na sanaci ekologického zatížení. Pozemky jsou vedeny u KN jako ostatní plocha a zastavěná plocha a nádvoří, ve správě MČ Praha 17, k. ú. Řepy
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 1
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek Mgr. Václav Krása  Martin Marek
 Pavel Maxa  Stanislav Opluštil  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Martina Vojíková Vítková


   Proti:

JUDr. Věra Havlíčková      


   Zdržel se:

MUDr. Antoine Katra Ing. Marie Vaicová    Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 6
Návrh kupní smlouvy na pozemek parc. č. 19 v k. ú. Praha - Řepy o výměře 10.441 m2 od firmy BONAKO, a. s., se sídlem Praha 5, Za Mototechnou 1114/4
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek MUDr. Antoine Katra Mgr. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Martina Vojíková Vítková


   Zdržel se:

JUDr. Věra Havlíčková  Stanislav Opluštil Ing. Marie Vaicová  Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 7
Text úvodní rozvahy Městské části nad charakterem území MČ upravený na základě veřejného projednání s občany v souvislosti s připravovaným novým územním plánem hlavního města Prahy (Metropolitním plánem)
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 1
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek Mgr. Václav Krása  Martin Marek
 Pavel Maxa  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová  Martina Vojíková Vítková


   Proti:

JUDr. Věra Havlíčková      


   Zdržel se:

 Stanislav Opluštil      


   Nehlasoval:

MUDr. Antoine Katra      Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 8
Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil  Monika Richterová
Mgr. Václav Soukup  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík
Ing. Marie Vaicová  Martina Vojíková Vítková    


   Nehlasoval:

MUDr. Antoine Katra      
Tisk Export článku do PDF