8.zasedání Zastupitelstva MČ P17-27.8.2003

Z á p i s

z 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 27.8.2003

Přítomni: dle prezenční listiny

Starosta zahájil zasedání a seznámil přítomné s návrhem programu dnešního zasedání ZMČ. Ing. Černý navrhl v rámci VI-Různé projednat dva body a to: OPTIMIS s.r.o. a Možnosti prodeje bytů ve vlastnictví MČ.

ZMČ program jednání odsouhlasilo.

I. Kontrola zápisu č. 7 z 25.6.2003

ZMČ kontrolu zápisu odsouhlasilo.

II) Náměty a připomínky členů ZMČ

III. Záležitosti majetkové

ZMČ ukládá KV provést hloubkovou kontrolu dluhů na nájemném vč. příslušenství, vyšších než 50 tis. Kč a to vč. důvodu, času a případného zavinění vzniku.

Návrh byl přijat.

Souhlas ZMČ s vystoupením p.Fanty.

Tomáš Fanta, předseda Obč. sdružení pro rozvoj Řep

ve svém vystoupení hovořil především o nenastartování privatizace byt. fondu v Řepích.Hovořil o námětech z již dříve zmiňovaných článků-deregulace nájemného.

 

IV) Záležitosti ekonomické

1) Plnění rozpočtu MČ Praha 17 za I.pololetí r. 2003

ZMČ projednalo předložený návrh a souhlasí s ním.

2) Úprava rozpočtu k 31.8.2003

ZMČ projednalo předložený návrh a souhlasí s ním.

3) Depozitní směnka-informace o výnosu k 31.7.2003.

ZMČ bere na vědomí.

V) Školství

Předkladatel, zást. starosty Jiří Svoboda, stahuje projednání studie Řepské školství z jednání ZMČ. Bude předloženo na příštím jednání ZMČ.

VI) Různé

1) OPTIMIS s.r.o.

ZMČ bere na vědomí informaci Ing. Černého o nutnosti sladit právní dokumenty týkající se existence a činnosti OPTIMIS s.r.o. ,100% vlastněné MČ jako jediným společníkem, s platnými právními předpisy a to do 60 dnů. Zároveň ZMČ ukládá jednateli OPTIMIS s.r.o. předložit členům ZMČ vnitřní organizační normy OPTIMIS s.r.o., vč. výsledků kontrol v termínu do 24.9.2003.

Projednání návrhu zadání změn Územního plánu hl.m. Prahy ZMĚNY 05

2) ZMČ projednalo návrh změny ÚPN Z0877/05

Navrhovaná změna se týká upřesnění textu vyhlášky č. 32/1999 Sb.čl. 3veřejně prospěšné stavby doplňuje se text Veřejně prospěšné stavby jsou i nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury, které jsou vyvolány umístěním veřejně prospěšných staveb.

ZMČ s návrhem změny souhlasí.

3) ZMČ projednalo návrh změny ÚPN Z0744/05

Navrhovaná změna se týká funkčního využití území VN-služeb a nerušící výroby ve výjimečně přípustném funkčním využití se přidává text ( je možno umístit) betonárny a přípravny směsí pro stavebnictví.

ZMČ s návrhem změny nesouhlasí.

5) Návrh na pořizování písemného záznamu z každého zasedání ZMČ, na základě zvukové nahrávky-p. Krása

ZMČ pověřuje ing. Květoně do příštího jednání provést poptávku na zařízení, které by zaznamenalo kvalitní zvukový záznam, který by zaručoval možnost doslovného přepisu záznamu jednání.

6.3) Stávka škol 1.9.-situace v Řepích

starosta: děti nastupují do všech škol, ZŠ Laudova-1.třídy zahajují, pro ostatní náhradní program

V Praze dne 27.8.2003

 

Schválil a ověřil: Vlastislav Fencl

Ing. Jan Černý

Josef Kryl

 

Tisk Export článku do PDF