7.zasedání Zastupitelstva MČ P17-25.6.2003


Z á p i s

z 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 25.6.2003

Přítomni: dle prezenční listiny

Starosta zahájil zasedání ZMČ a seznámil přítomné s předloženým programem, který byl jednomyslně odsouhlasen.

I) Kontrola zápisu

ZMČ souhlasí s kontrolou zápisu č. 6.

 

II) Náměty a připomínky

III) Záležitosti majetkové

9) Úprava pravidel na pronájem ”startovacích bytů”-Nevanova 1076-79

OSOM předložil přehled počtu žadatelů, kteří dosud splnili podmínky pro obsazení volných ”startovacích bytů” v ul. Nevanova 1076-1079 určených pro mladé rodiny a byt již získali, nebo čekají na jeho uvolnění a dále počet bytů, na které nebyly doručeny platné nabídky.

ZMČ bylo seznámenos návrhem na úpravu pravidel pro přijetí žádosti o ”startovací byt”

ZMČ souhlasí s tím, aby podmínky, které žadatel musí splnit, byly rozšířeny o další okruh zájemců: žadatel ve věku do 35-ti let (svobodný).

ZMČ ukládá OSOM upravit podmínky pro příjem žádostí s platností od 1.9.2003

T: od 1.9.2003

Z: OSOM


IV) Záležitosti ekonomické

1) Úprava rozpočtu k 30.6.2003

ZMČ projednalo návrh úpravy rozpočtu k 30.6.2003 předložený Ing. Květoněm a odsouhlasilo ho.

 

V) Různé

Diskuse k činnosti kontrolního výboru

Diskusi byla zahájena na podnět JUDr.Malého, který poukázal na nečinnost kontrolního výboru (KV).

Z diskuse:

-KV by měl být úkolován ZMČ ke konkrétním akcím.

-Zjednodušení práce KV-pravidelná kontrola předešlého zápisu, členové ZMČ dostávají zápis

z jednání rady, dotazy jsou zodpovězeny vždy po zahájení jednání ZMČ.

-Zřizovací listina OPTIMIS s.r.o.-bude předložena k nahlédnutí na příštím jednání.

-Starosta doporučuje KV seznámit se s výsledky kontrol, které proběhly v s.r.o. OPTIMIS a na MČ

v uplynulém období. Na základě výsledku je pak možno stanovit oblast, na kterou by se KV

konkrétně zaměřil.

Závěr:

ZMČ pověřuje Ing. Jana Černého zpracováním změny Zřizovací listiny OPTIMIS s.r.o. tak, aby byl vytvořen právní prostor pro kontrolu hospodaření v této společnosti kontrolním výborem.

Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii

Starosta informoval o výsledcích referenda na území MČ Praha 17.

Zastupitelům byl předložen návrh termínů jednání ZMČ a RMČ na 2.pololetí r. 2003.

V Praze dne 25.6.2003

Schválil a ověřil: Vlastislav Fencl

Ing. Jan Černý

Josef Kryl

Václav Urban


Tisk Export článku do PDF