5.zasedání Zastupitelstva MČ P17-23.4.2003

Z á p i s

z 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17 , konaného dne 23.4.2003

Přítomni: dle prezenční listiny

Zastupitelstvu byl předložen návrh na změnu pořadí projednávaných bodů zasedání ZMČ a to záležitosti ekonomické předsunout před záležitosti majetkové.Dále pak bylo navrženo, aby v bodu Různé byly projednány Návrhy zásad činnosti kontrolního výboru ZMČ Praha 17.

ZMČ souhlasí s pozměněným programem dnešního jednání.

I) Kontrola zápisu č. 4 ze dne 26.3.2003

ZMČ souhlasí s kontrolou zápisu č. 4 bez připomínek.

II) Náměty a připomínky členů ZMČ

III) Záležitosti ekonomické

1) Plnění rozpočtu za r. 2002

požadavek finančního výboru ZMČ:

Pro účely FV doplnit tabulku příjmů a výdajů o kolonku schváleného rozpočtu r. 2003 vč. indexací.

ZMČ projednalo a souhlasí s materiálem Plnění rozpočtu za r. 2002 tak, jak byl předložen.

 

2) Finanční vypořádání hospodaření za r. 2002

ZMČ projednalo a souhlasí s materiálem Finanční vypořádání hospodaření za r. 2002 tak, jak byl předložen.

 

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2002

ZMČ bylo seznámeno a bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2002.

 

4) Úprava rozpočtu k 30.4.2003

ZMČ projednalo předložený materiál k úpravě rozpočtu k 30.4.2003 a souhlasí s ním.

 

5) Finanční výpomoc z Fondu obnovy a modernizace bytového fondu hl. m. Prahy

(FOMBF)

Přehled o čerpání celkem 9 000 000,-Kč

rok 2001-na akci: regenerace pan. objektu Laudova 1015-17

vč. projektové dokumentace (100 000 Kč) 4 735 777,40 Kč

půjčka pro jiného vlastníka bytových domů na městské části 2 500 000 Kč

(Družstvo Nevanova 1034, 1035, 1036)

zbývá použít do obecního fondu 1 764 222,60 Kč

Návrh na použití zůstatku ve výši 1 764 222,60Kč na tyto akce:

rekonstrukce střechy na pan. objektu v ul. Laudova 1015-17

rekonstrukce střechy na pan. objektu v ul. Laudova 1025-27

ZMČ souhlasí s navýšením rozpočtu městské části o skutečnou částku z fondu oprav a

modernizace bytového fondu (skutečné čerpání bude projednáno v rámci úprav rozpočtu k 31.5.2003).

 

6) Výtěžek z VHP provozovaných v roce 2002 na území městské části

ZMČ projednalo návrh na poskytnutí prostředků z výtěžku z VHP:

Mateřské a základní školy na území městské části

Finanční prostředky pro zdravotně handicapované děti (jedná se o postižené děti, které musí mít osobního asistenta)

Požadavek: 90 tis. Kč

 

Speciální mateřská škola Fialka

Finanční prostředky na nákup dvou čističů vzduchu do tříd dětí s dýchacími problémy

Požadavek: 32 tis. Kč

 

JUNÁK, svaz skautů a skautek ČR, 10. středisko Bílá Hora

Finanční prostředky na zajištění celostřediskové víkendové akce a průběžnou obnovu táborového vybavení a vybavení oddílů sportovními potřebami

Požadavek: 60 tis. Kč

 

Naše Řepy, občanské sdružení pro práci s mládeží a dětmi

Finanční prostředky na sportovní a společenskou činnost mládeže

Požadavek: 75 tis. Kč

 

TJ Sokol Řepy

Finanční prostředky na zajištění sportovní činnosti

Požadavek: 150 tis. Kč

 

ZMČ souhlasí s předloženým návrhem. Finanční prostředky z výše uvedeného výtěžku budou poukázány ve formě účelové dotace nebo jako finanční dary.

 

IV) Záležitosti majetkové

V) Různé

1) Návrh zásad činnosti kontrolního výboru

ZMČ projednalo a odsouhlasilo Návrh zásad činnosti kontrolního výboru ZMČ Praha 17.

 

2) ZMČ bylo rovněž seznámeno s Návrhem plánu činnosti KV na rok 2003. Návrh byl doplněn o další úkol a to 4) Kontrola dodržování právních předpisů sociálního odboru. Nejprve bude prověřeno, zda vyplácení dávek sociální péče patří do přenesené nebo samostatné působnosti. Poté lze úkol realizovat.

3) Požadavek o předání celé zprávy o provedení auditu VEGA.

Požadují zastupitelé : Ing.Černý, dr.Žežulková, Ing.Kubánek, dr.Malý, dr.Linhart, dr.Havlíčková.

Z: KZ

4) Čestné občanství hl.m. Prahy

ZMČ bere na vědomí, že dnes bylo v Brožíkově síni na Staroměstské radnici na návrh Zastupitelstva MČ Praha 17 uděleno ZHMP Čestné občanství hl.m. Prahy genpor.Františku Peřinovi.

30.4.2003-”Čarodějnice”

17.5.2003-Memoriál Fr. Zvoníčka a oslavy 110 let založení SDH Řepy, přeložené ze září 2002

ZMČ bere na vědomí.

V Praze dne 23.4. 2003

Schválil a ověřil: Vlastislav Fencl

Ing. Jan Černý

Václav Urban

Josef Kryl

Tisk Export článku do PDF