4.zasedání Zastupitelstva MČ P17-26.3.2003

Z á p i s

ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 26.3.2003

Přítomni: dle prezenční listiny

I) Jednání Valné hromady spol. s r.o. OPTIMIS

Proběhlo jednání Valné hromady OPTIMIS spol. s r.o. a je z něj vyhotoven zvláštní zápis.

Program jednání

ZMČ souhlasí s předloženým programem jednání.

II) Kontrola zápisu

ZMČ souhlasí s kontrolou zápisu bez připomínek.

III) Náměty a připomínky

IV)Záležitosti majetkové

V) Záležitosti ekonomické

Informace o termínovaných vkladech

ZMČ bere na vědomí informaci tajemníka o termínovaných vkladech.

VI) Zvolení ověřovatelů ”Doložky osvědčující platnost právního úkonu ve znění zákona č. 131/2000 Sb. o hl.m. Praze, ve znění pozdějších předpisů”

ZMČ projednalo návrh na zvolení ověřovatelů ”Doložky osvědčující platnost právního úkonu ve znění zákona č. 131/2000 Sb. o hl.m. Praze, ve znění pozdějších předpisů” .

Navržení byli: Jaroslav Hájek a Josef Kryl

ZMČ souhlasí.

 

VII) Různé

Zvolení stálých ověřovatelů zápisů ze zasedání ZMČ Praha 17

Zastupitelstvo projednalo návrh na zvolení stálých ověřovatelů zápisů ze zasedání ZMČ Praha 17 . Navrženi byli: Ing. Jan Černý, Václav Urban a Josef Kryl.

ZMČ souhlasí.

 

dr. Povýšilová-seznam e-mailových adres a tel. spojení

Členové ZMČ nemají námitek , připraví KZ.

 

dr. Kvašová-signál UPC

 

p.Kryl-informace ze zasedání komise ŽP

 

p.Moťovský-ze zápisu RMČ-dotaz na proběhlé kontroly ve ŠJ Laudova

zodpověděl starosta

 

dr. Neužilová-ul. Laudova-poškozené lavičky

zodp. starosta-lavičky budou postupně opraveny

 

dr. Linhart-pozemky na Bílé Hoře-”dvojí vlastnictví”

zodp. starosta-je vedeno dlouhodobé jednání s MHMP

 

informace starosty o přípravě nástavby na obytných domech v Nevanově ul., které jsou v majetku MHMP

 

V Praze dne 26.3.2003

 

Schválil a ověřil: Vlastislav Fencl

Ing. Jan Černý

Václav Urban

Josef Kryl

Tisk Export článku do PDF