3. jednání Komise pro Sportovní centrum Řepy

Znak_MC.png se konalo 23.4.2019

Přítomni:

Mgr. Alena Kopejtková, Mgr Miroslav Šoukal, Mgr. Jitka Synková, Jaroslav Bíro, Miroslav Bartoš, Josef Dirbák, Mgr. Daniel Černý, Mgr. Václav Soukup, Tomáš Linhart

Omluven:

Jiří Masopust, René Podrázský

Neomluven:

Jakub Lapáček

Prezenční listina je k dispozici u tajemníka komise

Program:

  1. Volba ověřovatele zápisu
  2. Nájemní smlouva se společností Zdravá Sedmnáctka s.r.o.
  3. Aktuální stav vzniku společnosti
  4. Aktuální stav výběru manažera SC
  5. Různé

Průběh jednání:

Předsedkyně komise Mgr. Kopejtková přivítala členy komise a seznámila je s body programu.

Jako ověřovatele zápisu navrhla Mgr. Černého a zároveň navrhla, aby byl stálým ověřovatelem zápisu. Mgr. Černý souhlasil. Byl zvolen osmi hlasy.

Dalším bodem jednání komise byla informace o návrhu nájemní smlouvy.

Mgr. Kopejtková - podstatné je stanovení ceny na základě znaleckého posudku (cena obvyklá)

Bíro – byl osloven certifikovaný znalec, zjistil, že objekt sportovního centra není možné posuzovat jako obvyklý a pro stanovení výše nájmu bude muset být vytvořen nový vzorec pro výpočet. Znalec obdrží podklady, o které si požádá.

Mgr. Synková připomněla, že se realizace dostala do časového skluzu.

Bíro - znalec by měl na základě telefonické výzvy zítra dodat své požadavky na podklady, aby mohl dokončit zadání.

Bartoš - znalec bude určitě potřebovat aktuální ekonomickou rozvahu, máme zpracovanou?

Bíro – máme starší studie, novější nemáme, manažer by měl přít s návrhem, jak zajistit, aby byla společnost zisková a plnila svůj účel

Mgr. Synková – máme vypracované ucelené požadavky na manažera?

Bíro – toto je jeden z následujících bodů.

Mgr. Synková – zajímalo by mě, zda máme nějaký soupis našich požadavků, myslím, že bychom měli tuto informaci zveřejnit na našem webu a v časopise

Bíro – řádně vybraná personální agentura má podle smlouvy v několika kolech informovat o uchazečích a řídí se obvyklými pravidly pro tuto pozici, vycházejí z námi dodaných podkladů

Bartoš – v polovině července by měl začít provoz. Agentura zveřejnila někde výběrové řízení? Kandidát musí zpracovat byznysplán a sehnat cca 60 lidí, kteří budou zajišťovat provoz.

Bíro – každá renomovaná personální agentura pracuje dle svého vlastního ideálního know how, s maximálním možným dostupným portfoliem vhodných kandidátů, na vybraného kandidáta dále poskytuje záruku 6 měsíců. Obchodní společnost bude vybírat další zaměstnance na potřebné pozice za využití všech dostupných legálních nástrojů, aby bylo možné provoz včas zahájit.

Bartoš – máme tedy nějaké informace, ke kterým se můžeme vyjádřit?

Bíro – jak bylo v harmonogramu MČ připravila výběrové řízení na personální agenturu a schválila na 11. zasedání dne 27.3. 2019 Us RMČ 000103/2019 firmu Eudora Advisory, s.r.o, se kterou byla podepsána dne 11.4.2019 smlouva. Na výběr je 8 týdnů od podpisu. Příští týden by tedy již měly být výstupy.

Bartoš – podle tohoto by nastupoval manažer v červnu...

Dirbák – umožňuje nám smlouva zadání informací do časopisu?

Bíro – firmu si platíme, aby sehnala kvalifikovaného manažera, shodli jsme se, že naše personální oddělení nemůže výběr zajistit a metody jsou zcela na agentuře

Mgr. Soukup – pokud najdeme zájemce, můžeme tedy předat kontakt na agenturu?

Mgr. Černý – smlouva to nezakazuje

Mgr. Šoukal – mohli bychom dát informaci o probíhajícím řízení s kontaktem na agenturu na web

Mgr. Synková – tak jsem to myslela, aby informace o hledání manažera byla zveřejněna

Bíro – MČ zajisté může zveřejnit informaci o probíhajícím výběrovém řízení

17.25 přišel p. Linhart

Bartoš – zajistit zkušební provoz nebude snadné, já si myslím, že bychom měli jednotlivé části pronajmout zavedeným firmám, manažer nemá dost času zajistit personál, v průběhu května musí být předávající firmou vyškoleni technici pro obsluhu zařízení, do konce června má být kolaudace, od září bychom chtěli mít areál v provozu. Měli bychom dát informaci formou článku o hledání potřebných profesí předem. Mám připomínky ke spolupráci s agenturou a jediným řešením je zintenzivnit spolupráci s ní. Jaké budou například platové podmínky manažera?

Bíro – obvyklá platová hladina na obdobných pozicích se pohybuje dle dostupných zdrojů cca na úrovni 70 – 90 tisíc.

Mgr. Synková – to je věc, na kterou se znovu ptám: máme souhrn našich požadavků na personální agenturu a také naši nabídku manažerovi (plat apod.)?

Bíro – ano, jak jsem již dříve řekl, tak vybraná personální agentura má od MČ veškeré dostupné podklady potřebné k zajištění kvalitního výběru kandidátů včetně poskytnutí všech našich známých kvalifikačních požadavků

Mgr. Kopejtková – ve smlouvě je uvedeno, co má obsahovat dokumentace uchazeče

Mgr. Synková – není zde obsažen byznys plán

Bíro – byznys plán je součástí zadání výběrového řízení na tuto pozici, požadavky MČ byly plně a prokazatelně předány vybrané personální agentuře

Mgr. Šoukal – v rámci svého knowhow agentury svoje metody nezveřejňují

Mgr. Černý – předají zájemci písemné hodnocení včetně hodnocení kandidáta, doporučení, ale rozhodnutí je na nás

Mgr. Synková – máme cíl, ale cíl je cesta, kterou musíme hledat. Nemyslím, že je možné mít jednoho supermanažera, který vše zajistí. Přikláním se k názoru, že provozy by měly být pronajaty odborníkům, kteří dokážou tyto celky provozovat (bazén, fitness, wellness, pohostinství). My bychom si měli nechat halu, která je základním kamenem, ze kterého celý projekt vznikl. Zajistit její provoz 10 hodin denně, bude samo o sobě náročné. Myslím si, že otevření haly není lokální věc, ale celopražská, já se snažím ji takto vnímat a domlouvám přítomnost známých sportovců pro důstojné zahájení.

Informace o hledání manažera vybranou personální agenturou, kterou vybrala a schválila Rada městské části by měla být prezentována veřejnosti a měla by být otevřena možnost veřejnosti obrátit se na ni.

Bíro – pracuji v komisi stejně dlouho a cíl máme stejný – otevření, aby mohly školy využívat na plavání od září a byly zahájeny i další dlouhodobé pronájmy.  Pokud půjdeme cestou jednotlivých pronájmů bereme ale manažerovi všechny možnosti, jak provozovat sportovní centrum maximálně efektivně. Zatím nebylo zmíněno, že společnost by měla přinášet městské části poměrně význačnou částku na pronájmu a hospodařit se ziskem. Přepronajmutím většiny provozů by mohla vzniknout situace, kdy nám bude přičítán výběr připravený firmám na míru. Hala svůj původní účel maximálního sportovního využití ztratila různými ústupky např. nevhodný povrch, ale záměr byl mít celek, kde některé více výdělečné části podpoří ty méně výdělečné, cílem byla provázanost a vyrovnanost např. v rámci sezonnosti. Některé vysoce specializované provozy jako třeba fitness by mohly být pronajaty i s ohledem na to, že jejich vybavení nebylo součástí stavby. Ale zájem nás všech by měl být především veden snahou, aby sportovní centrum poskytovalo kvalitní služby a hospodařilo maximálně efektivně s kladným hospodářským výsledkem.

Mgr. Kopejtková – je však třeba důkladné posouzení, aby nedošlo k obcházení zákona v případě pronájmů. Pronájem by měl být formou veřejné zakázky.

Bartoš – na základě doporučení vybereme manažera a sdělíme mu, že má měsíc na zahájení provozu, je to reálné? Nebo tuto informaci agentura má? Souhlasím s názorem paní starostky.

Dirbák – také souhlasím s podnájmem specializovaných částí odborníkům, ale musí být v souladu s právními standarty. Může být ještě další cesta, kterou nám nabídne byznysplán kandidáta.

Mgr. Synková – naše společnost by vše musela dělat transparentní formou, výběrovým řízením

Bartoš – vidím dvě roviny diskuse, první část se týká samotné stavby, kde chce firma v průběhu května proškolit tři lidi, kteří budou v centru pracovat, což se míjí s termínem výběru manažera (druhá rovina)

Dirbák – vracíme se k hledání zaměstnanců vlastními silami, nutné i ke zkušebnímu provozu

Linhart – máme vlastní zdroje, zaměstnanci úřadu?

Bíro – počítá se s tím, že některé potřebné pozice se podaří personálně obsadit a některé se na potřebně dlouhou přechodnou dobu zajistí z externích dostupných zdrojů.

V 18.15 odešel Mgr. Soukup

Bartoš – jaký je přesný smysl dnešního jednání, konkrétní opatření k sehnání tří lidí nezaznělo

Bíro – myslím zaznělo a chtěli jsme předat informace o aktuálním plnění harmonogramu, který jsme minule stanovili, dále i o všech dalších známých skutečnostech

Bartoš – můžeme dát konkrétní úkol Radě městské části

Bíro – komise může Radě pouze doporučit

Mgr. Šoukal – zajímalo by mě jaké byly chyby v projektu a jakou část financí může městská část získat jejich uplatněním v rámci např. reklamací

Bíro – při předání stavby dojde ke stop stavu. V tomto okamžiku už nejsou žádné plusové ani mínusové změnové listy. Pak dojde ke shrnutí všech částek, které pověření kolegové pečlivě evidují.

Mgr. Šoukal – a co změny v projektu elektro?

Bíro – zde byla složitá situace, projekt nebyl dodán včas a původní firma nejevila zájem ho ani dokončit. Nakonec bylo přistoupeno k tomu, že ho musela zpracovat jiná firma.

Mgr. Synková – před 4 měsíci byla přibližná informace od Ing. Pečínky o nedostatcích projektu v hodnotě 15 milionů.

Mgr. Šoukal – dojde tedy ještě k navýšení ceny

Bíro – v některých nezbytných případech vycházejících z vad a nedostatků projektu ještě ano a také na vybavení centra, které původně nebylo rozpočtované, protože měl vybavit vysoutěžený provozovatel

Mgr. Synková – pozvala jsem na stavbu radního Šimrala, aby si mohl prohlédnout komplex sportovního centra v Řepích, který bude sloužit celé Praze. Městská část zašle dle doporučení radního Šimrala náměstkovi primátora hl. m. Prahy P. Vyhnánkovi, M.A. opakovanou žádost o dotaci na výstavbu sportovního centra. Dle smlouvy by měla být stavba dokončena do konce května. Upozorňuji na prodloužený termín, který zatím firma Geosan ke schválení neposlala. Schválení podléhá Zastupitelstvu městské části a celý proces trvá minimálně dva týdny

Bíro –současný skutečný stav stavby vypovídá o skluzu cca 6 týdnů způsobeného vadou projektu a s firmou Geosan se nastavuje ideální harmonogram, aby zahájení zkušebního provozu proběhlo dle plánu v letních měsících tak, aby v záři bylo možné otevírat. Geosan byl vyzván dotáhnout veškeré potřebné smluvní body.

Předsedkyně Mgr. Kopejtková poděkovala přítomným za účast, rozloučila se a ukončila jednání komise.

Praha 24.4.2019

Zapsala: Mgr. Naděžda Zemanová

Schválila: Mgr. Alena Kopejtková

Ověřil: Mgr. Daniel Černý

Stáhněte si Zápis z 3. jednání Komise pro Sportovní centrum Řepy, soubor typu pdf, (157,18 kB)

Tisk Export článku do PDF