20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17-6.10. 2004

Z á p i s z 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 6.10. 2004

Přítomno: 22 členů ZMČ

Omluveni: 0

Nepřítomno: 0

 

Zasedání ZMČ zahájil starosta a seznámil přítomné s navrženým programem.

Kontrola zápisuZáležitosti majetkovéZáležitosti ekonomickéNáměty a připomínky členů ZMČ

Program jednání:ZMČ návrh na vypuštění bodu IV. programu odsouhlasilo.Hlasování-19,0,1

Starosta dal hlasovat o zbylých bodech programu.Hlasování-20,0,0ZMČ návrh programu odsouhlasilo.Ověřovatelé: p. Černý p. Kryl p. Urban

I) Kontrola zápisu ZMČ schválilo kontrolu zápisu.Hlasování-15,1,4

II)Záležitosti majetkové

1) Volný byt k pronájmu 1+k.k. s přísl., I. kat., byt č. 19 v 6. patře, Vondroušova č. pop. 1163, Praha-ŘepyZMČ projednalo návrh RMČ ze dne 15.9.2004 na pronájem volného obecního bytu 1+k.k s přísl., I. kat., byt č. 19 v 6. patře, Vondroušova č. pop. 1163, Praha-Řepy řepské občance. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky za nájemné ve výši 33,29 Kč/m2/měsíc bez služeb, které bude dále upravováno dle platných předpisů. Nájemní smlouva bude dále prodloužena, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky stanovené v nájemní smlouvě. ZMČ schvaluje a ukládá OSOM postupovat ve smyslu usnesení.Hlasování-20,0,0T: ihnedZ: OSOM

-3-

2)Volný byt k pronájmu 2+k.k. s přísl., I. kat., byt č. 7 ve 2. patře, Galandova č. pop. 1238, Praha-ŘepyZMČ projednalo návrh RMČ ze dne 15.9.2004 na pronájem volného obecního bytu 2+k.k. s přísl., I. kat., byt č. 7 ve 2. patře, Galandova č. pop. 1238, Praha-Řepy řepskému občanovi. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky za nájemné ve výši 33,29 Kč/m2/měsíc bez služeb, které bude dále upravováno dle platných předpisů. Nájemní smlouva bude dále prodloužena, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky stanovené v nájemní smlouvě. ZMČ schvaluje a ukládá OSOM postupovat ve smyslu usnesení.Hlasování-19,0,0T: ihnedZ: OSOM

3)Volný byt k pronájmu1+k.k. s přísl., I. kat., byt č. 43 v 7. patře, Nevanova č. pop. 1052, Praha-ŘepyZMČ projednalo návrh RMČ ze dne 14.6.2004 na pronájem volného obecního bytu 1+k.k s přísl., I. kat., byt č. 43 v 7. patře, Nevanova č. pop. 1052, Praha-Řepy řepské občance. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky za nájemné ve výši 37,07 Kč/m2/měsíc bez služeb, které bude dále upravováno dle platných předpisů. Nájemní smlouva bude dále prodloužena, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky stanovené v nájemní smlouvě. ZMČ schvaluje a ukládá OSOM postupovat ve smyslu usnesení.Hlasování-20,0,0T: ihnedZ: OSOM

4)Záměr na výkup podílového vlastnictví u pozemků p.č. 1029/1,1029/26,1029/32Z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků v podílovém vlastnictví nám Magistrál hl.m. Prahy, odbor správy majetku oznámil, že byla zpracována identifikace a lustrace pozemků uvedených na LV 1212 se závěrem, že podíl 1/4 je ve správě Pozemkového fondu ČR a podíl 3/4 je ve vlastnictví hl.m. Prahy se svěřenou správou MČ Praha 17.Dle Statutu hl.m. Prahy má MČ Praha 17 všechna práva a povinnosti vlastníka (spoluvlastníka ) , proto je vypořádání podílového vlastnictví v naší kompetenci.Jedná se o tyto pozemky:LV č. pozemek p.č. výměra m2 způsob využití1212 1029/1 17 ul. Slánská-Opuková1212 1029/26 39 býv.cesta ul. Opuková1212 1029/32 1 Opukova-SlánskáRada MČ Praha 17 projednala na svém zasedání 15.9.2004 doporuční Magistrátu hl.m. Prahy k majetkoprávnímu vypořádání pozemků. Rada doporučuje odkoupení podílu Pozemkového fondu.ZMČ souhlasí se záměrem na výkup 1/4 podílu Pozemkového fondu ČR a ukládá OSOMpřipravit podklady k uskutečnění úplatného převodu dle platných Zásad prodeje hl.m.Prahy.Hlasování-18,0,3

5)Žádost o projednání návrhu občanů MČ Praha 17 a současně oprávněných nájemníků bytů v panelovém domě ul. Španielova 1270-1276 na odkoupení uvedeného bytového panelového domustarosta-p. Bořek Černovský se v uvedeném materiálu obrací na ZMČ Praha 17 jako mluvčí přípravného výboru pro založení Družstva nájemníků z domů Španielova 1270-1276, součástí žádosti je důvodová zpráva zahrnující obecné stanovisko k záměru privatizace, kritiku způsobu stanovení ceny, technický stav domu a provedené opravy, příloha-143 podpisů nájemců a rodinných příslušníků,-konkrétně je žádáno o projednání návrhu kupní ceny 3.490,00 Kč/m2 a návrhu ustanovení pracovní skupiny složené ze zastupitelů a nájemníků z výše uvedených panelových domůK uvedenému proběhla diskuse zastupitelů a přítomných

ZMČ schvaluje odkoupení bytů nájemníky v panelovém domě Španielova č. pop. 1270-1276 za smluvní cenu 3.490,00 Kč/m2,.Hlasování-7,11,3Návrh usnesení nebyl přijat.

ZMČ schvaluje ustavení pracovní skupiny k realizaci odkoupení bytového domu Španielova 1270-1276 ve složení za MČ ve složení p. Svoboda, p. Spálenka, p. Žežulková, p. Krása a za nájemníky bude složení komise v počtu 4 doplněno do 15. 10. 2004.Hlasování-22,0,0Návrh usnesení byl přijat.

ZMČ ukládá RMČ připravit pravidla prodeje a systém slev ke stanovení cen jednotlivých panelových domů tak, aby mohl být projednán na zastupitelstvu na schůzi ZMČ v prosinci 2004.Hlasování-14,0,8Návrh usnesení byl přijat.

6)Průzkum zájmu o koupi domůZMČ bylo seznámeno s výsledky průzkumu zájmu o koupi domů.

7)Žádost řepské občanky o uzavření nové nájemní smlouvyZMČ schvaluje a ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

III) Záležitosti ekonomickéZMČ Praha schvaluje předloženou Zprávu o plnění rozpočtu za I. pololetí 2004.Hlasování-20,0,0Návrh usnesení byl přijat.

IV)Zpráva kontrolního a finančního výboru o výsledcích hloubkové kontroly dodržování právních předpisů a nakládání s finančními prostředky v s.r.o. OPTIMIS.Bod byl vypuštěn. V)Náměty a připomínky ZMČ

V Praze dne 6.10. 2004

 

Tisk Export článku do PDF