2.zasedání Zastupitelstva MČ P17-29.1.2003

 

Z á p i s

z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 29.1.2003

Schválení programu

ZMČ odsouhlasilo předložený program jednání.

 

Ověřovatelé zápisu: JUDr. Martin Linhart

Pavel Maxa

ZMČ souhlasí.

 

I. Kontrola zápisu

ZMČ souhlasí s kontrolou zápisu č. 1 bez připomínek

 

II. Náměty a připomínky členů ZMČ

III. Záležitosti majetkové

Pronájem volných obecních bytů

10) Pravidla pronájmu bytů zvláštního určení v městské části Praha 17-návrh zastupitele Václava Krásy

ZMČ projednalo návrh, aby do již schválených pravidel na evidenci žádostí o pronájmy bytů byla zařazena kategorie 6-žádosti o pronájem bytů zvláštního určení. tyto žádosti budou posuzovány vždy individuálně, ale postupováno bude komplexně ve spolupráci se státní správou.

 

11) Dlužné pohledávky v objektech v majetku MČ-rozklad

Zastupitelé byli seznámeni s materiálem zpracovaným OPTIMIS s.r.o. a grafy sestavenými zást. starosty J.Svobodou.

ZMČ bere na vědomí

 

IV. Záležitosti ekonomické

1) Úprava k 31.12.2002-dodatek

ZMČ projednalo a odsouhlasilo dodatek úpravy rozpočtu k 31.12.2002.

 

2) Rozpočet MČ Praha 17 na r. 2003

Před zasedání obdrželi členové ZMČ Stanovisko zastupitelů KSČM k návrhu rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2003.

Ing. Květoň a Ing. Černý seznámili přítomné zastupitele s přípravou rozpočtu na rok 2003.

 

Návrh klubu KSČM na hlasování o dvou podnětech k rozpočtu MČ

1.Finanční prostředky z rezervy kapitoly pokladní správa uvolňovat na konkrétné účely vždy po předchozím souhlasu ZMČ.

Zastupitelstvo se shodlo, že tento bod je nehlasovatelný, neboť se tak děje.

 

2. Zadat finančnímu výboru úkol navrhnout zásady pro převod finančních prostředků VHČ do rozpočtu MČ.

Protinávrh Jaroslava Hájka: Nezadávat tento úkol finančnímu výboru .

Hlasování o protinávrhu.

protinávrh byl přijat.

 

diskuse: V.Krása-příspěvek občanskému sdružení BBD

 

Hlasování o rozpočtu MČ Praha 17 na r. 2003

ZMČ schvaluje předložený rozpočet MČ Praha 17 na r. 2003.

 

3) Žádost bytového družstva o půjčku z Fondu obnovy a modernizace bytového fondu (FOMBF)

Zastupitelstvo projednalo žádost Družstva Nevanova 1034, 1035, 1036 o poskytnutí půjčky v částce 2 500 tis. Kč na rekonstrukci domu Nevanova 1034-36-na zateplení štítových stěn severní strany objektu a na výměnu oken.

Zastupitelstvo městské části Praha 17 souhlasí s poskytnutím půjčky Družstvu Nevanova 1034,1035 a 1036 a kromě nutných náležitostí a splnění podmínek FOMBF si vyhrazuje právo na předložení:

-ekonomické zprávy Družstva Nevanova 1034,1035 a 1036 za rok 2001 a předběžných výsledků roku 2002

-zvýšení měsíčních plateb družstevníků na účet Družstva Nevanova 1034,1035 a 1036 (kde je patrné zvýšení částky fondu oprav)

Podepsáním úvěrové smlouvy pověří starostu rada MČ po předchozím projednání a vyjádření finančního výboru.

T: ihned

Z: EO, finanční výbor, starosta

 

V. Informační zpravodaj Řepy

ZMČ byl předložen návrh RMČ na sestavení redakční rady Informačního zpravodaje Řepy:

Pavel Maxa

Jaroslav Hájek

Jiří Svoboda

Jitka Synková

MUDr. Lenka Povýšilová

 

Úkoly a pověření redakční rady

-bude přímo řídit činnost redaktorky novin

-bude odpovědná za vydávání novin

-má právo v případě příspěvku s politickým záměrem či podtextem tento článek neuveřejnit (příspěvky zastupitelů a radních se musí svým obsahem dotýkat chodu a problematiky MČ Praha 17), případně projedná s autorem pasáže, které neodpovídají.

 

VI. Různé

 

dr. Kvašová-záměr na výstavbu domova důchodců

starosta informoval o návštěvě radní Mgr. Halové, mimo jiné si prohlédla i pozemek (patřící Kongregaci sv.K.Boromejského), na kterém se o výstavbě domova důchodců uvažuje.

 

V Praze dne 29.1.2003

 

Schválil a ověřil: Vlastislav Fencl

JUDr. Martin Linhart

Pavel Maxa

 

 

Tisk Export článku do PDF