17.zasedání zastupitelstva MČ Praha 17-26.5.2004

Z á p i s

ze 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 26.5.2004

 

I) Kontrola zápisu

II) Bezbariérový dùm Vondroušova 1193-4 ZMČ ukládá RMČ připravit do 31.8.2004 koncepční řešení zajištění sociálních služeb v BBD Vondroušova 1193-1194 s tím, že rada předloží ZMČ toto koncepční řešení k projednání na zářijovém jednání ZMČ. 20,0,0

III) Zpráva o èinnosti kontrolního výboru Usnesenía) Zastupitelstvo MČ Praha 17 ukládá kontrolnímu výboru ZMČ předložit do příštího zasedání ZMČ všechny konkrétní výstupy provedených kontrol ve spol. OPTIMIS s.r.o. včetně závěrečné zprávy. b) Zastupitelstvo MČ Praha 17 ukládá KV a FV provést hloubkovou kontrolu dodržování právních předpisů a nakládání s finančními prostředky v OPTIMIS s.r.o. s tím, že závěrečná zpráva bude předložena ZMČ Praha 17 na jednání v říjnu 2004. 19,0,1

 

IV) Záležitosti majetkové

V) Záležitosti ekonomické Výtěžek z provozování výherních hracích přístrojů ZMČ rozdělilo příspěvky mezi následující organizace:

l.Naše Řepy, obč.sdružení 81 000,-Kč Galandova 1234

2.JUNÁK, svaz skautů a skautek 60 000,-KčBílá Hora, Sadová 21

3. Centrum soc.zdrav.služeb 100 000,-Kč

4.TJ SOKOL ŘEPY 215 000,-Kč z toho: zabezpeč.provozu a údržby TJ(150.000 Kč) podpora činnosti mládežnických kolektivů (50.000 Kč) podpora činnosti oddílu atletiky (15.000 Kč)

5. Částka ve výši 286 790,-Kč bude ponechána jako náhrada nákladů za ukončení činnosti civilní služby v bezbariérovém domě Vondroušova 1193 a 1194. 20,0, 0 ZMČ souhlasí s výše uvedeným návrhem a ukládá EO připravit darovací smlouvy.

 

VI) Volba přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6 Zastupitelstvo MČ bylo seznámeno s návrhem předsedy soudu na zvolení pana Jiřího Dvořáka, nar. 8.1.1934 do funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6.ZMČ volí pana Jiřího Dvořáka do funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6 a ukládá vedoucímu občanskosprávního odboru vydat příslušné osvědčení na podkladu Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 17.20,0,0

 

VII) Náměty a připomínky členů ZMČ

 

Tisk Export článku do PDF