16.zasedání Zastupitelstva MČ P17-28.4.2004

Z á p i s

z přerušeného 16. zasedání ZMČ Praha 17, konaného dne 28.4.2004

I. Kontrola zápisu

II. Krematorium pro zvířata v zájmových chovech

ZMČ nedává souhlas k použití pozemku č. parc. 1352/4 v k.ú. Řepy ke stavebnímu řízení pro záměr výstavby krematoria pro zvířata chovaná v zájmových chovech.

21,0,1

 

III. Majetkové záležitosti

I) Záměr MČ na prodej bytového domu Vondroušova 1154-1160

MUDr. Neužilová-předložila přítomným předklad návrhu záměru na prodej bytového panelového domů Vondroušova 1154-1160 vč. pozemků pod stavbami

č.pop 1154-pozemek č.parc. 1293/68 o výměře 224m2

č.pop.1155-pozemek č.parc. 1293/69 o výměře 218m2

č.pop.1156-pozemek č..parc.1293/70 o výměře 216m2

č.pop.1157-pozemek č.parc 1293/71 o výměře 313m2

č.pop.1158-pozemek č.parc. 1293/72 o výměře 220m2

č.pop.1159-pozemek č.parc. 1293/73 o výměře 218 m2

č.pop.1160-pozemek č.parc. 1293/74 o výměře 222 m2

jako jednoho celého stavebního objektu z majetku obce hl.m. Prahy-Mariánské náměstí 2, Praha 1-IČO 000 64581, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce městské části Praha 17, Řepy, Žalanského 291, Praha 6, IČO 00231223, do vlastnictví právnické osoby (družstva), které vznikne z oprávněných nájemců obecních bytů v objektu po schválení záměru městské části orgány hl.m. Prahy dle obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb.hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a po následujícím schválení prodeje majetku Zastupitelstvem městské části Praha 17.

II) Návrh smluvní ceny za celý stavební bytový objekt včetně pozemků činí 63 625 590 ,-Kč-dle důvodové zprávy.

III) Podmínkou záměru prodeje je 70ti% zájem oprávněných nájemníků bytových jednotek o koupi bytového objektu včetně pozemků a založení právnické osoby za účelem koupě nabízených nemovitostí

Dále bylo ZMČ seznámeno s důvodovou zprávou.

Společný návrh opozičních zastupitelů

ZMČ ukládá RMČ připravit na příští jednání ZMČ materiál k privatizaci bytů, který bude moci být předložen HMP k projednání. Zastupitelstvo jako základní parametr stanoví, že konečná cena za privatizovaný byt po slevách se bude pohybovat kolem částky 3.500,-Kč/m2.

ZMČ ukládá RMČ předložit systém slev a jasně stanovit, že v případě, že nebude naplněno procento 70% zájemců o privatizaci, nebude takový dům nebo vchod prodán třetí osobě.

Hlasování : 7,12,2-návrh nebyl přijat

 

Starosta předložil nový návrh usnesení.

Návrh usnesení:

Návrh záměru městské části Praha 17 na prodej bytových panelových domů Španielova ul. č. pop.1270 až 1276 včetně pozemků č. parc. 1238/8 až 1238/14 a Vondroušova ul. č. pop.1154 až 1160 včetně pozemků č. parc. 1293/68 až 1293/74, vše v k.ú. Řepy.

I.Zastupitelstvo MČ na základě znaleckých posudků souhlasí s navrženou horní hranicí za 1m2 prodejní ceny plochy bytu (dle nájemních smluv) bytových domů, včetně pozemků na 7.000,-Kč.

Změna ceny bude upravována podle stavebně technického stavu objektu, který bude zjištěn znaleckým posudkem pro každý objekt zvlášť.

II. ZMČ projednalo návrh záměru městské části Praha 17 na prodej bytových panelových domů v ulici Španielova včetně pozemků pod stavbami

č.pop 1270-pozemek č.parc. 1238/14 o výměře 212m2

č.pop.1271-pozemek č.parc. 1238/13 o výměře 208m2

č.pop.1272-pozemek č..parc.1238/12 o výměře 215m2

č.pop.1273-pozemek č.parc 1238/11 o výměře 302m2

č.pop.1274-pozemek č.parc. 1238/10 o výměře 220m2

č.pop.1275-pozemek č.parc. 1238/ 9 o výměře 210 m2

č.pop.1276-pozemek č.porc. 1238/ 8 o výměře 216 m2

jako jednoho celého stavebního objektu z majetku obce hl.m. Prahy-Mariánské náměstí 2, Praha 1-IČO 000 64581, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce městské části Praha 17, Řepy, Žalanského 291, Praha 6, IČO 00231223, do vlastnictví právnické osoby (družstva), které vznikne z nájemců obecních bytů v objektu po schválení záměru městské části orgány hl.m. Prahy dle obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb.hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a po následujícím schválení prodeje majetku Zastupitelstvem městské části Praha 17.

Podmínkou záměru prodeje je 70ti% zájem oprávněných nájemníků bytových jednotek o koupi bytového objektu včetně pozemků a založení právnické osoby za účelem koupě nabízených nemovitostí.

III. ZMČ projednalo návrh záměru městské části Praha 17 na prodej bytových panelových domů v ulici Vondroušova včetně pozemků pod stavbami

č.pop 1154-pozemek č.parc. 1293/68 o výměře 224m2

č.pop.1155-pozemek č.parc. 1293/69 o výměře 218m2

č.pop.1156-pozemek č..parc.1293/70 o výměře 216m2

č.pop.1157-pozemek č.parc 1293/71 o výměře 313m2

č.pop.1158-pozemek č.parc. 1293/72 o výměře 220m2

č.pop.1159-pozemek č.parc. 1293/73 o výměře 218 m2

č.pop.1160-pozemek č.porc. 1293/74 o výměře 222 m2

jako jednoho celého stavebního objektu z majetku obce hl.m. Prahy-Mariánské náměstí 2, Praha 1-IČO 000 64581, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce městské části Praha 17, Řepy, Žalanského 291, Praha 6, IČO 00231223, do vlastnictví právnické osoby (družstva), které vznikne z nájemců obecních bytů v objektu po schválení záměru městské části orgány hl.m. Prahy dle obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb.hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a po následujícím schválení prodeje majetku Zastupitelstvem městské části Praha 17

Podmínkou záměru prodeje je 70ti% zájem oprávněných nájemníků bytových jednotek o koupi bytového objektu včetně pozemků a založení právnické osoby za účelem koupě nabízených nemovitostí.

IV.ZMČ schvaluje návrh záměru.

V. ZMČ ukládá

1)Odboru správy majetku městské části

a) připravit záměr k předložení ke schválení orgánům hl.m. Prahy dle platných předpisů hl.m. Prahy

b) zveřejnit záměr způsobem v místě obvyklém

c)seznámit se záměrem nájemníky obecních bytů v předmětném objektu

2) Radě městské části :

  1. připravit postup realizace záměru po schválení v orgánech hl.m. Prahy včetně předložení

následného projednání prodeje majetku v Zastupitelstvu městské části

b) zajistit smluvního zprostředkovatele realizace záměru prodeje mezi prodávajícím a kupujícím. Termín pro zajištění a přípravu je do zasedání zastupitelstva v květnu 2004.

Hlasování o celém předloženém návrhu-vč. doplnění v bodě II a III 2) ………… pokud nebude naplněno procento zájmu 70% zájemců nebude takový dům nebo vchod prodán třetí osobě.

 

14, 7,0-návrh byl přijat

Byly projednány další majetkové záležitosti-pronájem obecních bytů a výběrová řízení na pronájem volných obecních bytů s dlužnou pohledávkou.

Hřbitov Řepy-majetkoprávní vypořádání

ZMČ projednalo návrh na vypořádání majetkoprávního vztahu k pozemku č.parc. 348/8 v k.ú. Řepy o výměře 1 720m2 směnou za východní část pozemku č.parc.1438/1 o výměře 200m2. Směna je dohodnuta s vlastníkem pozemku č.parc. 348/8 paní Dagmar Schwartzovou, bytem Žalanského 48/25, Praha 6-Řepy.

ZMČ schvaluje návrh na směnu pozemku a návrh závazku městské části Praha 17, že na svůj náklad zajistí ocenění pozemků, geometrické oddělení východní části pozemku č.parc. 1438/1,jeho projednání se stavebním úřadem a uhradí daň s převodu nemovitosti.

ZMČ ukládá

  1. OSOM zajistit zveřejnění záměru dle platných předpisů, ocenění pozemků, geometrické oddělení pozemku, projednání se stavebním úřadem a vklady do

katastru nemovitostí.

2) Právnímu oddělení připravit návrh směnné smlouvy

3) Starostovi uzavřít směnnou smlouvu

21,0,0

 

7) Žádost MČ Praha 17 o udělení plné moci ve věci bezúplatného převodu pozemků od Ministerstva obrany ČR

ZMČ projednalo žádost MČ Praha 17-udělení plné moci, odsouhlasené RHMP ve věci bezúplatného převodu pozemků od Ministerstva obrany ČR v lokalitě Mrkvičkova ul.-pozemky č. parc. 1502/8, 1502/62, 1502/73, 1502/109, 1502/110, 1502/111, 1502/112, 1502/113, 1502/114, 1502/115.

ZMČ souhlasí s podáním žádosti orgánům hl.m. Prahy a ukládá starostovi a OSOM podat žádost orgánům hl.m. Prahy.

21,0,0,

 

IV. Ekonomické záležitosti

1) Finanční vypořádání u příspěvkových organizací za rok 2003

Materiál předložil a projednal Ing. Květoň.

ZMČ odsouhlasilo výše uvedený materiál.

Hlasování : 15,6,0

 

2) Úprava rozpočtu k 30.4.2004 vč. dodatku

Materiál projednal a předložil Ing. Květoň.

ZMČ odsouhlasilo výše uvedený materiál.

Hlasování : 15,6,0

 

V. Personální změna v kontrolním výboru ZMČ

ZMČ projednalo návrh klubu KSČM na obsazení uvolněného místa v kontrolním výboru ZMČ.

ZMČ souhlasí s tím, že paní Eva Bartošová se stává členkou KV ZMČ Praha 17.

20,0,0-návrh byl přijat

VI. Náměty a připomínky

 

V Praze dne 28.4.2004

 

Tisk Export článku do PDF