15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17-24.3.2004

Z á p i s

z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 24.3.2004

 

I) Kontrola zápisu

 

II) Záležitosti majetkové

 

III) Záležitosti ekonomické

1) Havarijní stav domu Vondroušova 1170-1174

ZMČ bylo seznámeno s návrhem provedení opravy současného stavu zateplovacím systémem západního štítu, celé severní strany a celé západní strany, vzhledem k vysokému výskytu plísní v uvedeném objektu. Severní i západní strana jsou bez lodžií.Současně bude nutné zateplit i střechu.Práce je možné rozdělit na základě finančních možností.

ZMČ Praha 17 schvaluje zapojení 11,5 mil.Kč z výsledku hospodaření minulých let hospodářské činnosti na dokrytí akce Žufanova 1093-95 a odstranění havarijního stavu v domě Vondroušova 1170-1174.

ZMČ ukládá EO zpracovat schválené zapojení finančních prostředků do úpravy rozpočtu k 30.4.2004.

21,0,0

2) Zplnomocnění starosty městské části k právním úkonům k zabezpečení provozu odboru státní sociální podpory Úřadu městské části Praha 17

ZMČ projednalo návrh na zmocnění starosty městské části k právním úkonům

  • podpisu smlouvy o účtu státního rozpočtu k zabezpečení provozu odboru státní sociální podpory Úřadu městské části Praha 17
  • k nakládání s tímto účtem
  • potvrzování podpisových vzorů osob oprávněných nakládat s peněžními prostředky účtu dle důvodové zprávy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

ZMČ schvaluje zmocnění starosty s účinností od dne tj. 24.3.2004 a ukládá starostovi neprodleně učinit veškeré právní úkony k zabezpečení provozu odboru státní sociální podpory Úřadu městské části Praha 17 dle počátku účinnosti zákona č. 453/2003 sb., o státní sociální podpoře v plném znění.

21,0,0

 

IV) Koncepce bytové politiky

Předloženou koncepci uvedl zástupce starosty J.Svoboda. Poté proběhla diskuse.

Hlasování o možnosti řepského občana p.Fanty vystoupit na zasedání ZMČ.

15,0,4-schváleno

 

Hlasování o možnosti řepského občana p.Havlíčka vystoupit na zasedání ZMČ.

17,0,2-schváleno

J.Svoboda

Poděkoval za připomínky a připomenul, že se jedná o ”živou” verzi a konstatoval, že úkol zadaný ZMČ radě byl splněn.

 

V) Podněty na pořízení změn Územního plánu hl.m. Prahy

1) Změna funkčního využití monofunkční plochy PP/PH-Příroda, krajina , zeleň , parky a parkově upravené plochy a hřbitovy na polyfunkční území Sportu a rekreace SO6-naučné a poznávací aktivity a SO3 –částečně urbanizované rekreační plochy

Zastupitelstvo MČ projednalo podnět na změnu územního plánu hl.m. Prahy z monofunkční plochy PP/PH-Příroda, krajina, zeleň , parky a parkově upravené plochy a hřbitovy na monofunkční území Sportu a rekreace SO6-naučné a poznávací aktivity a SO3-částečně upravené urbanizované rekreační plochy pro výstavbu Záchranného centra CITES a navazujícího lesoparku.

Plocha SO6 se nalézá na pozemcích č. parc. 1502/1část,1502/9 část , 1502/10,1504/3,1504/4, 1504/6,1505/2 k.ú. Řepy , č. parc. 420/1část,430/1část, 430/5 část k.ú. Motol.Plocha SO3 se nalézá na pozemku č. parc. 1502/1 část , 1502/9 část k.ú. Řepy

ZMČ souhlasí s podáním podnětu na změnu územního plánu hl.m. Prahy a ukládá OÚRI podat podnět na změnu Úpn hl.m. Prahy MHMP SURM a M.č. Praha 5.

21,0,0

T: ihned

Z: OÚRI

2) Podnět na pořízení změny územního plánu hl.m. Prahy

Změna funkčního využití části pozemku č. parc. 1502/1 k.ú. Řepy z polyfunkčního území Sportu a rekreace, SO3-částečně urbanizované rekreační plochy na polyfunkční území čistě obytné OC.

Zastupitelstvo MČ projednalo podnět na pořízení změny územního plánu hl.m. Prahy

z polyfunkčního území Sportu a rekreace, SO3-částečně urbanizované rekreační plochy , na polyfunkční území čistě obytné OC na části pozemku č. parc. 1502/1 k.ú. Řepy.

ZMČ souhlasí s podáním podnětu na změnu územního plánu a ukládá OÚRI podat podnět na změnu Úpn hl.m. Prahy MHMP SURM.

21,0,0

T: ihned

Z: OÚRI

VI) Návrh na poskytnutí pozemků na realizaci záměru výstavby objektu a zahrady Záchranného centra CITES

Zastupitelstvo MČ projednalo návrh poskytnutí pozemků č. parc. 1502/10 o výměře 3856 m2,1504/4 o výměře 4075m2, 1504/6 o výměře 160m2 na realizaci záměru výstavby objektu a zahrady záchranného centra CITES dle požadavku Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP) odboru mezinárodní ochrany biodiverzity-oddělení výkonného orgánu CITES a Magistrátu hl.m. Prahy (MHMP) a části pozemku č. parc. 1502/1 pro obslužnou komunikaci

ZMČ souhlasí s poskytnutím pozemků a ukládá OÚRI vyrozumět MŽP a MHMP odbor městské zeleně.

T: ihned

Z: OÚRI

VII) Personální změna ve výboru ZMČ

VIII) Informace o jednání Valné hromady společnosti s r.o. OPTIMIS

IX) Náměty a připomínky členů ZMČ
V Praze dne 24.3.2004


Tisk Export článku do PDF