14 zasedání Zastupitelstva MČ P 17-25.2.2004

Z á p i s

 

z 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 25.2.2004

 

Přítomni: dle prezenční listiny

 

Zasedání zahájil starosta a přivítal přítomné.

 

I) Kontrola zápisu

 

II)Návrh rozpočtu MČ Praha 17 na rok 2004

Ing. Květoň v úvodu konstatoval, že materiál byl řádně vyvěšen a předán v termínu, nebyla obdržena žádná připomínka.

Ing. Černý, předseda FV-seznámil přítomné se stanoviskem finančního výboru k rozpočtu.

 

ZMČ Praha 17 projednalo a odsouhlasilo návrh rozpočtu MČ Praha 17 tak, jak byl předložen s dovětkem ve znění: ” ZMČ pověřuje finanční výbor vypracováním průhlednějších pravidel pro převod finančních prostředků z VHČ do rozpočtu městské části.”

16,2,3

III) Informace o průběhu činností, které se týkají obchodní společnosti OPTIMIS s.r.o.

ZMČ bylo seznámeno s materiálem, jak postupují uložené práce na legislativě spol. s r.o. OPTIMIS.

23,0,0,-návrh byl přijat

ZMČ si vyhrazuje, na základě zákona o hl. městě Praze, dne 25.2.2004 právo býti Valnou hromadou společnosti OPTIMIS s.r.o.

23.0,0-návrh byl přijat.

 

IV) Záležitosti majetkové

V) Školství

Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Jana Wericha, Praha-Řepy, Španielova 19/1111

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem dodatku č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Jana Wericha , Praha-Řepy, Španielova 19/1111

 

ZMČ souhlasí se zněním dodatku č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Jana Wericha , Praha-Řepy, Španielova 19/1111 a ukládá OŠK ÚMČ Praha 17 zúřadovat tento dokument a předat jej příslušným orgánům a institucím.

T: ihned

Z: OŠK

 

 

 

VI) Stanovisko k výrokům dr. Malého na minulém zasedání

Radní Hájek reagoval na nevhodné výroky zastupitele dr.Malého na minulém zasedání ZMČ v lednu t.r., jimiž byl slovně napaden autor článku v časopise Řepy 1/04 a noviny.

ZMČ vyzývá klub KSČM k tomu, aby do březnového zasedání ZMČ navrhl do kontrolního výboru a majetkové komise jiného člena.

16,0,7-návrh byl přijat.

 

VII) Náměty a připomínky

 

Objemová studie CITES-projednáváno v RMČ

starosta

Návrh záměru výstavby záchranného centra CITES pro živočichy a rostliny zadržené celními úřady při nelegálních obchodech. Navrhovatelem je Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP). Umístění objektu objemovou studií zpracovanou architektonickým ateliérem AND spol. s r.o. se předpokládá na pozemku č. parc. 1502/10 a 1504/4, komunikace pro dopravní obsluhu se navrhuje po východní části pozemku č. parc. 1502/1.

V úterý 24.2. se starosta a zástupce starosty J.Svoboda zúčastnili jednání na MŽP, kde MŽP požádalo městskou část o poskytnutí předmětných pozemků na realizaci záměru a o návrh změny Územního plánu hl.m. Prahy na těchto pozemcích v oddíle závazné části územního (5) Příroda, krajina, zeleň-PH-hřbitovy na (4) Sport a rekreace-SO 6 sloužící oddechu, kde lze umisťovat zoologické a botanické zahrady, ekologická centra a podobné záměry.

V této době probíhá příprava a projednání záměru by mělo proběhnout na příštím zasedání zastupitelstva.


V Praze dne 25.2.2004

Tisk Export článku do PDF