12. zasedání Komise kultury a vzdělávání

se konalo dne 16.4.2018

ZÁPIS Z DVANÁCTÉHO ZASEDÁNÍ KOMISE KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ

Rady městské části Praha 17 konaného dne 16. 4. 2018

 v ZŠ Jana Wericha, Praha 6 – Řepy, Španielova 19/1111

Přítomni: MUDr. Antoine Katra

Mgr. Jitka Synková

RNDr. František Kopecký

Ing. Olga Ryšavá

Omluveni: JUDr. Kateřina Kaljkovičová

            Daniel Mencl

 (Prezenční listina je k dispozici u tajemníka komise Mgr. N. Zemanové)

Jako hosté: ředitelka Mgr. Zuzana Martinovská

Program:

 1. Zhodnocení současných možností a budoucnosti školy

 2. Diskuse

   

  Průběh jednání:

   

MUDr. Antoine Katra přivítal přítomné a požádal, aby byli členové komise informováni o všech akcích souvisejících s oblastmi školství a kultury. Poté požádal ředitelku školy

Mgr. Zuzanu Martinovskou o zhodnocení současného stavu školy a komentář k dalšímu rozvoji.

 

Paní ředitelka Martinovská rozdala všem přítomným letáčky, které obsahují všechny základní informace o škole a byly určeny rodičům u zápisu viz příloha.

Informace o škole v tomto školním roce:

 • o 654 žáků pečuje 50 pedagogů, 10 THP pracovníků a 8 kuchařek ve školní jídelně

 • nová je přípravná třída, kterou má škola druhý rok a osvědčila se. Uspořádání třídy umožnuje střídání činností, aby odpovídalo věku i individuálním potřebám dětí. Děti přicházejí s doporučením pedagogicko psychologické poradny na odklad školní docházky a návštěvu přípravné třídy, postupně se seznámí s prostředím školy a je jim věnována individuální péče dle potřeb. Při přechodu do 1. třídy jsou pak úspěšné.

 • k zápisu do 1.tříd letos přišlo 120 dětí, kapacita je 96 – 4 třídy. U dětí nad tento počet je očekáván odklad školní docházky a eventuální zařazení právě do přípravné třídy

 • třídy s rozšířenou výukou jazyků – angličtina od 1. třídy, od 7. třídy povinný druhý jazyk Ne, Š, RJ, třídy s rozšířenou výukou již od 6. třídy

 • třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy od 6. třídy místo 2 hodin jsou zařazeny 4 hodiny týdně

 • poradenské pracoviště je velkou výhodou, obsazené pozice psychologa, speciálního pedagoga, metodika prevence, výchovného poradce, vše zdarma v místě školy

 • školní družina 300 dětí od 1. do 4. třídy, kvalifikovaní pedagogové

 • školní klub nabízí širokou plejádu sportovních aktivit, ale i jiných. Některé pořádá agentura Kroužky a doplňuje nabídku školy

 

Diskuse:

MUDr. Katra – máte pocit, že jsou odklady školní docházky opodstatněné? Jeden čas jich bylo poměrně hodně.

Mgr. Martinovská – v současné době jejich počet mírně klesl a myslím, že je mají děti, které je skutečně potřebují

RNDr. Kopecký – zajímalo by mne do jaké míry se odráží v těchto potřebách péče rodičů nebo její nedostatek, dříve byly tyto třídy určeny dětem se sociálním znevýhodněním

Mgr. Martinovská – složení dětí je pestré, ano jsou zde i děti ze sociálně slabších rodin, ale zdaleka to není pravidlem, tlak doby a prostředí na rodiče je také velký a často nemají dostatek času

RNDr. Kopecký – takovýto handicap se pak pravděpodobně projeví u dětí ve vyšších ročnících?

Mgr. Martinovská – nemáme takovou zkušenost

Ing. Ryšavá – jak řešíte mobilní telefony, zabavujete je?

Mgr. Martinovská – mobil je osobní věc, zacházení s ním máme zakotveno ve školním řádu a dbáme na jeho dodržování, ale dětem mobily nezabavujeme

MUDr. Katra – odpovědnost za chování i vzdělání a jeho výsledky je stále více posouvána na školu, jaké máte zkušenosti a jak se vám daří spolupracovat s rodiči?

Mgr. Martinovská – ve škole funguje velmi dobře spolek přátel školy, ředitelka rodiče informuje o dění ve škole, rodiče se na ni obracejí s dotazy, poskytují finanční podporu např. na nákup knih do školní knihovny (ta má v současné době okolo 5 000 svazků a umožňuje např. číst stejnou knížku celé třídě). Máme známku Rodiče vítání, což znamená být otevření, vzájemně komunikovat, umožňujeme rodičům po předchozí domluvě návštěvu vyučovací hodiny. Ve škole realizujeme i společné aktivity jako např. vánoční jarmark, rozsvěcení stromku.

MUDr. Katra – jaká je u vás situace s šikanou

Mgr. Martinovská – ano, občas se objeví, pak situaci řešíme právě se zmiňovaným poradenským pracovištěm, které umí s tímto problémem pracovat. Zaměřujeme se však především na prevenci. Každoročně žádáme o podporu těchto programů na MHMP a jsme úspěšní.

Ing. Ryšavá – je způsob, jak mohou děti sdělit problémy anonymně?

Mgr. Martinovská – ano máme ve škole schránky důvěry

MUDr. Katra – došlo ke zvýšení platů učitelů, pomohlo vám?

Mgr. Martinovská – ano, každé zvýšení je vnímáno pozitivně, postupně se situace zlepšuje, ale najít dobrého učitele není jen o penězích, nejlepším indikátorem vztahu učitele k žákům jsou samy děti

Mgr. Synková – na škole jsem dlouhá léta působila jako člen školské rady a školu znám. Pořádání akcí, kde je možné vidět i školu trochu jinak městská část podporuje. Nejbližší se koná v úterý 24.4. od 10.00 hodin právě v areálu ZŠ Jana Wericha – Den Země, na který vás všechny zveme. Paní ředitelky bych se chtěla zeptat, zda jsou prostory, které mají k dispozici dostatečné. Pokud ne, museli bychom začít řešit ukončení pronájmů soukromým subjektům.

Mgr. Martinovská – zatím jsou prostory dostatečné a mělo by tomu tak být podle demografických studií i v budoucnu.

MUDr. Katra – investice do objektů škol byly v posledních letech opravdu velké

Mgr. Synková – ano, právě jsme sčítaly investice za poslední volební období a pohybujeme se okolo 113 milionů.

MUDr. Katra – máte něco s čím bychom vám mohli pomoci?

Mgr. Martinovská - máme dlouhodobý problém, jako asi všichni, získat dobré učitele pro

1. stupeň a výuku angličtiny, inzerujeme na webu školy již několikátý měsíc

MUDr. Katra – počet vysokoškolsky vzdělaných lidí se zvyšuje a je to nejvyšší čas, protože mnoho lidí odchází do důchodu, stát už si začíná uvědomovat

Mgr. Martinovská – školy v Praze jsou opravdu podporovány i finančně, na zvýšení platů byla zaslána MŠMT účelová dotace a doplněna z MHMP, aby bylo krytí 100%. My využíváme i grantové tituly, teď se nám podařilo získat 200 tis. na cizince a můžeme tak zajistit kurzy výuky českého jazyka i učebnice

RNDr. Kopecký – já bych vás na závěr rád pozval do areálu poutního místa Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře, který jsme s komisí navštívili, na benefiční koncert dne 10.6.2018 od 17.00 hodin, z jehož výtěžku budou prostředky použity na obnovu tohoto areálu.

 

 MUDr. A. Katra poděkoval paní ředitelce za zajímavé informace. S přítomnými členy bylo dohodnuto setkání v červnu tohoto roku, cíl bude ještě upřesněn

 

V Praze dne: 17. 4. 2018

Zapsala: Mgr. N. Zemanová

Schválil: MUDr. A. Katra

 

 

Ověřil: Mgr. Jitka Synková

 

Tisk Export článku do PDF