1. zasedání Komise pro Sportovní centrum Řepy

Znak městské části Praha 17 Jednání proběhlo 18.12.2018

RMČ Praha 17, které se uskutečnilo dne 18.12. 2018 v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6-Řepy

Přítomni:

Mgr. Alena Kopejtková, Jaroslav Bíro, Miroslav Bartoš, Josef Dirbák, Mgr. Daniel Černý, Mgr. Václav Soukup, Mgr. Jakub Lapáček, Mgr Miroslav Šoukal

Omluven:

Jiří Masopust

Prezenční listina je k dispozici u tajemníka komise

Program:

 1. seznámení členů
 2. volba místopředsedy
 3. seznámení se s jednacím řádem komisí
 4. návrhy související se založením společnosti za účelem zajištění provozu sportovního centra (dále jen SC) 
 5. návrhy podmínek činnosti předmětné společnosti
 6. různé

Průběh jednání:

Předsedkyně komise Mgr. Kopejtková přivítala členy komise a seznámila je s body programu.

Jako ověřovatele zápisu navrhl p. Bíro Mgr. Černého. Protinávrh padl od p. Bartoše na Mgr. Soukupa. Tento protinávrh byl po diskusi stažen a Mgr. Černý zvolen šesti hlasy.

Členové komise se stručně představili z pohledu zastoupení za stranu, zájmu a zkušeností, které mohou být přínosem práci komise.

Dalším bodem jednání komise byla volba místopředsedy. Předsedkyně navrhla Mgr. Václava Soukup, který v komisi pracuje již velmi dlouho. Všemi šesti hlasy byl zvolen do funkce místopředsedy komise. Mgr. Kopejtková seznámila členy komise s aktuálním stavem řešení zajištění provozu SC. V srpnu se sešlo mimořádné ZMČ Praha 17, které doporučilo založení vlastní společnosti za účelem zajištění provozu SC.

V 17.20 přišel Mgr. Jakub Lapáček

MČ Praha 17 má možnost založit akciovou společnost nebo společnost s ručením omezením. v otevřené diskusi zazněly zkušenosti s oběma formami, z nichž každá má své klady i zápory. Celkově vychází jako lepší varianta s.r.o. - jednodušší k založení, menší základní kapitál, flexibilnější administrativa, ale také přímější zodpovědnost.

Pan Bartoš se zeptal, zda je možné si říci, jestli toto řešení bude pouze přechodné nebo trvalé. Založení s.r.o je totiž opravdu jednodušší, lze ho opět zrušit a lze i do zakládací listiny vložit podmínky, jako třeba podpisy všech jednatelů ve stanovených případech.

Mgr. Lapáček měl dotaz ke stanovení smluvního vztahu k objektu SC – nájem, pacht? Pan Bíro vysvětlil nutnost nájemního vztahu z hlediska provozování za účelem nejen správy, ale i zisku. Mgr. Černý objasnil průběh dosavadního řešení nájemce, kdy bylo ÚHOZ zneplatněno řešení nájemce formou dlouhodobého pachtu. Byla zvažována forma koncese, ale zde je opět otevřena možnost k napadení výběru. Provozovatel byl vlastně soutěžen již dvakrát a v druhém řízení již byla částka nájmu na sedmi

milionech. Dvě nabídky byly skutečně komerční a společnosti měly vše vykalkulováno. Všechny předjednané smlouvy musely být ukončeny.

Celkově nelze momentálně říci, jak dlouhé bude trvání zřízené s.r.o. V budoucnu je možné i pronajímání jednotlivých součástí. Toto je otázkou budoucnosti, přestože by bylo dobré vědět tuto informaci i z hlediska technického uzpůsobení stavby.

Dále byla diskutována otázka provozování již existující společností OPTIMIS., ve které byl v závěru shrnut rozdíl mezi předmětem podnikání. OPTIMIS má zaměření na správu nemovitostí SC by měla být zaměřena na zajištění provozu bez dotací a se ziskem.

Komise poté sedmi hlasy schválila jako vhodnou formu založení společnosti s ručením omezením.

Komise pro sportovní centrum Řepy doporučuje městské části Praha 17 založení společnosti s ručením omezením k provozování tohoto centra.

Mgr. Kopejtková konstatovala, že k založení s.r.o. je třeba splnit určité náležitosti:

 • název společnosti – nejlépe využít odborníky na PR MČ Praha 17

V 17.46 odešel Mgr. Václav Soukup

Mgr Miroslav Šoukal přišel v 17.48

 • sídlo společnosti – radnice
 • předmět podnikání – obchod, služby, pronájem, na odborné činnosti je nutné mít zodpovědné pracovníky, což lze doplnit následně
 • základní kapitál – existují ekonom. studie, které se ale měnily s vývojem SC, podle toho by měla být určována výše kapitálu, možností je i bezúročná půjčka na zahájení provozu, ale nemusí se

přesně odvíjet od těchto hodnot, souvislost také správním vztahem s.r.o. k majetku – příkazní smlouva na správu (ocenitelná hodnota), ekonomická rozvaha by mohla být jedním z podkladů kandidátů na manažera, ekonomické rozvahy uchazečů by také mohly být zdrojem informací,

známe podobné komplexy a bylo by dobré získat informace od nich - této otázce se bude komise věnovat až bude mít více informací

 • určení druhů podílů – základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti, neboť jediným společníkem bude MČ Praha 17
 • 1. jednatel – nutné pro založení, mělo by se začít řešit – toto je určitě kompetence RMČ, ale komise může dát doporučení
 • dozorčí rada – počet členů vhodný počet tři, funkční období na volební období asi není nutné, protože je obměňuje RMČ, zákon stanovuje funkční období u a.s. na 3 roky, pokud není určeno jinak, v zakládací listině je možné stanovit funkční období

P. Dirbák odešel 18.08

Komise doporučuje stanovit lichý počet členů dozorčí rady MČ

Předsedkyně otevřela další bod jednání, jímž je stanovení dalšího harmonogramu. Pan Bíro shrnul v základě jednoduché založení s.r.o., což je v zásadě formální krok. Mgr. Černý připomněl usnesení ZMČ, kdy komise doporučí RMČ založení s.r.o., ale časový rámec je úzký. Pan Bartoš zdůraznil nutnost najít člověka, který bude figurovat v této části.

Prakticky je ale nutné připravit v závěru stavby postupné převzetí a uvedení do zkušebního provozu celého areálu. To není práce pro jednoho člověka – každá část má svého odborníka (manažera). Sportovní činnosti jsou hodně sezonní záležitosti.

V momentu, kdy bude vybrán manažer, začne teprve tvořit svůj tým. Bylo by proto dobré mít tedy firmu – tým odborníků, která zahájení zajistí a manažer s ní bude spolupracovat. Utvoření jeho týmu pak je možné v reálném časovém horizontu.

Pan Bíro navrhuje doporučení k získání takovéto firmy pro počáteční dobu cca 6 měsíců. Je opět nutné postupovat v harmonogramu, který navrhneme.

Mgr. Šoukal konstatoval, že manažer by si mohl vybírat své lidi do týmu, což i firmy dokážou doporučit.

Důležitým momentem je výběr manažera. Toho bude hledat jednatel, ale bude jeho osoba dostatečně kvalitní pro tento výběr? Předsedkyně připomněla, že 1. jednatel bude formální funkce, ale předpokladem jsou určité zkušenosti (ekonomické, manažerské) a spolupráce s vedením MČ P17. Ke spolupráci je možné oslovit odbory MČ Praha 17.

Rozhodnutí o zřízení společnosti se základními atributy činí ZMČ, které může v ostatních záležitostech přenést odpovědnost za další kroky na RMČ viz. předchozí body ideálně i na osobu 1. jednatele.

Z další diskuse vyplynul návrh harmonogramu postupných kroků k založení společnosti a posléze zahájení přípravných prací a dále i provozování SC, na kterém se členové komise shodli.

Praktická rovina:

 • Právní oddělení – příprava zakládací listiny
 • PR – název subjektu
 • RMČ – jmenování 1. jednatele
 • 1.jednatel – VŘ na manažera

Komise doporučuje Radě MČ Praha 17 tento harmonogram:

Leden založení s.r.o., v okamžiku zahájení procesu založení s.r.o. hledat výběrovým řízením firmu (odborně technickou), která zajistí, že SC bude řádně převzato a bude v něm zahájen zkušební provoz

Únor - 1. jednatel vypíše výběrové řízení na manažera s.r.o.

Dodatečně se ještě představili později příchozí Mgr. Jakub Lapáček a Mgr. Miroslav Šoukal

Předsedkyně Mgr. Kopejtková poděkovala přítomným za účast, popřála všem příjemné prožití svátků, rozloučila se a ukončila jednání komise.

Praha 19.12.2018

Zapsala: Zemanová Schválila: Mgr. Alena Kopejtková

Ověřil: Mgr. Daniel Černý

Stáhněte si zápis z 1. zasedání Komise pro Sportovní centrum Řepy

Tisk Export článku do PDF