1.zasedámí Zastupitelstva MČ P17-28.12.2002

Z á p i s

z 1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17, konaného dne 18.12.2002

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání

Zastupitelstvo projednalo návrh starosty na zařazení bodu III. Návrh na udělení čestného občanství hl.m. Prahy genpor. Františku Peřinovi za bod II Náměty a připomínky.

Zastupitelstvo souhlasí.

Odsouhlasení kompletního programu zasedání Zastupitelstva-23,0,0

I) Kontrola zápisu

ZMČ souhlasí s kontrolou zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17 ze dne 28.11.2002 bez připomínek.

 

II) Náměty a připomínky

III) Návrh městské části Praha 17 k zastupitelstvu hl.m. Prahy na udělení ”Čestného občanství hl.m. Prahy” občanovi městské části genpor. Františku Peřinovi v.v.

Zastupitelstvo městské části Praha 17 projednalo návrh starosty městské části k Zastupitelstvu hl.m. Prahy na udělení ”Čestného občanství hl.m. Prahy” panu genpor. Františku Peřinovi v.v., bytem Mrkvičkova 1357, 163 00 Praha 17-Řepy

Zastupitelstvo schvaluje navržení Zastupitelstvu hl.m. Prahy tuto poctu udělit jako zvláštní projev úcty a ocenění v boji za svobodu a demokracii Československé a České republiky a osobní hrdinství v období tragické nadvlády fašistických a komunistických totalitních režimů.

Zastupitelstvo ukládá starostovi městské části a Kanceláři zastupitelstva zpracovat písemný návrh na udělení tohoto nejvyššího osobního vyznamenání udíleného hlavním městem Prahou a předložit žádost městské části primátorovi hl..m. Prahy.

IV) Záležitosti majetkové

-9) ZMČ ukládá odboru správy obecního majetku (OSOM) zpracovat analýzu bytů s dlužnými částkami za rok 2002.

V. Záležitosti ekonomické

1) Úprava rozpočtu k 31.12.2002

Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo Úpravu rozpočtu k 31.12.2002 předloženou Ing. Květoněm.

2) Plnění rozpočtu MČ k 30.9.2002 včetně příspěvkových organizací CSZS a KS Průhon

Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo plnění rozpočtu MČ k 30.9.2002, včetně příspěvkových organizací CSZS a KS Průhon, předložené Ing. Květoněm.

3) Návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na leden-únor 2003

Zastupitelstvo schvaluje, že MČ Praha 17 bude čerpat měsíční výdaje do výše 1/12 schváleného rozpočtu roku 2002.

VI) Organizační záležitosti Zastupitelstva MČ Praha 17

1) Výbory ZMČ

Ze zákona je Zastupitelstvo povinno zřídit 2 výbory a to kontrolní a finanční.

Kontrolní výbor-návrh na personální obsazení:

Ing. Hanušová, JUDr. Linhart, JUDr. Havlíčková, JUDr. Malý, p.Moťovský

Jednotliví členové byli jednomyslně zvoleni.

Jako předsedkyně výboru byla navržena Ing.Hanušová, která byla následně zvolena.

Finanční výbor-návrh na personální obsazení

Ing. Černý, p.Maxa, Ing.Stupka, Ing.Kubánek, p.Hájek

Jednotliví členové byli jednomyslně zvoleni.

Jako předseda výboru byl navržen Ing. Černý, který byl následně zvolen.

2) Odměny členů Zastupitelstva

Zastupitelstvu městské části (ZMČ) je vyhrazeno zákonem č. 131/2000 o hlavním městě Praze (§ 89 ) stanovit výši odměn členům ZMČ.

pevná složka:

člen rady, předseda komise, výboru 1.510,-Kč

člen ZMČ 310,-Kč

příplatek podle počtu obyvatel:

230,-Kč

 

Návrh na stanovená výše odměn pro neuvolněné zastupitele:

FUNKCE

Měsíční částka

zastupitel

350,-+ 230,-= 580,-

zastupitel-radní

1 510,-+ 230,-= 1740,-

zastupitel-předseda komise

1 510,-+ 230,-= 1740,-

 

Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh.

VII) Řepské noviny

Zastupitelstvu byl předložen radními Maxou a Hájkem pracovní materiál, týkající se řepského periodika. Předkladateli byl zastupitelé vyzváni k účasti v redakční radě.

VIII) Různé

1) Investiční záměr ”Bělohorské zahrady”

Zastupitelstvo bylo starostou seznámeno s návrhem investičního záměru ”Bělohorské zahrady”. Jedná se o obytný komplex 9 obytných domů (činžovních vil) o 4 nadzemních a 1 podzemním podlaží, cca 144 bytů a napojení na stávající komunikaci Čistovickou a stávající inženýrské sítě, vše v k.ú. Řepy.

Zastupitelstvo bere na vědomí.

2) p.Hájek-navrhuje na únorové zasedání ZMČ pozvat velitele místního oddělení Policie ČR-npor.Körnera.

3) Termíny zasedání RMČ a ZMČ.

Zastupitelstvo bere na vědomí.

V Praze dne 18.12.2002

Schválil a ověřil: Vlastislav Fencl

MUDr. Zdeňka Neužilová

Václav Urban

 

 

 

Tisk Export článku do PDF