Usnesení

Číslo usnesení (jednání) Datum jednání Název usnesení
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000041/2020
(17)
Datum jednání Název usnesení Návrh na odpis pohledávek v hospodářské činnosti městské části Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000040/2020
(17)
Datum jednání Název usnesení Odpuštění nájmu společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o. do doby ukončení vládních opatření
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000039/2020
(17)
Datum jednání Název usnesení Žádost firmy Zdravá Sedmnáctka s.r.o, se sídlem Na Chobotě 1420/16, Řepy, 16300 Praha 6, IČ: 08082316 o prominutí dluhu na nájemném za období srpen 2020 - říjen 2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000038/2020
(17)
Datum jednání Název usnesení Smlouva o budoucím uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 259/6, 260/10 a části pozemku parc. č. 260/1 v k. ú. Řepy vč. na nich umístěných staveb místní obslužné komunikace, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace, do vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000037/2020
(17)
Datum jednání Název usnesení Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením v roce 2020 příspěvkovým organizacím zřizovaným
MČ Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000036/2020
(16)
Datum jednání Název usnesení Finanční výpomoc společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o.
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000035/2020
(16)
Datum jednání Název usnesení Znalecký posudek – posouzení rozsahu PD a ocenění elektrických instalací (slabo a silnoproud) na stavbě Víceúčelové sportovní centrum na Chobotě
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000034/2020
(16)
Datum jednání Název usnesení Urbanistická studie centra sídliště Řepy (okolí zast.MHD Slánská)- rozpracovaná studie
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000033/2020
(16)
Datum jednání Název usnesení Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000032/2020
(16)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 30. 9. 2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000031/2020
(16)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 31. 8. 2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000030/2020
(16)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 31. 7. 2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000029/2020
(16)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 30. 6. 2020 - DODATEK
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000028/2020
(15)
Datum jednání Název usnesení Prodej pozemku parc. č. 165 o výměře 42 m2 v k. ú. Řepy, ve svěřené správě městské části Praha 17 (lokalita ul. Žalanského)
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000027/2020
(15)
Datum jednání Název usnesení Žádost firmy Zdravá Sedmnáctka s.r.o, se sídlem Žalanského 291/12b, Řepy, 16300 Praha 6, IČ: 08082316 o odpuštění nájemného v měsíci květnu dle usnesení RMČ č.000138/2020 ze dne 29.4.2020.
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000026/2020
(15)
Datum jednání Název usnesení Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000025/2020
(15)
Datum jednání Název usnesení Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2019 (závěrečný účet)
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000024/2020
(15)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 30. 6. 2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000023/2020
(15)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 31. 5. 2020 - DODATEK
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000022/2020
(15)
Datum jednání Název usnesení Zpráva o činnosti a hospodaření Zdravá Sedmnáctka s.r.o.
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000021/2020
(15)
Datum jednání Název usnesení Změny v personálním obsazení Rady městské části Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000020/2020
(14)
Datum jednání Název usnesení Dodatek č.1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 01/04/2020 mezi městskou částí Praha 17 a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o., Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 6 - Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000019/2020
(14)
Datum jednání Název usnesení Žádost firmy Zdravá Sedmnáctka s.r.o, se sídlem Žalanského 291/12b, Řepy, 16300 Praha 6, IČ: 08082316 o prominutí dluhu na nájemném za období duben 2020.
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000018/2020
(14)
Datum jednání Název usnesení Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000017/2020
(14)
Datum jednání Název usnesení Návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000016/2020
(14)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 31. 5. 2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000015/2020
(14)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 30. 4. 2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000014/2020
(14)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 31. 3. 2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000013/2020
(14)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 29. 2. 2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000012/2020
(13)
Datum jednání Název usnesení Nájemní smlouva mezi městskou částí Praha 17 a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o.
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000011/2020
(12)
Datum jednání Název usnesení Plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000010/2020
(12)
Datum jednání Název usnesení Předkupní právo MČ na koupi garáže na pozemku parc.č. 752/46
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000009/2020
(12)
Datum jednání Název usnesení Prodej části pozemku parc.č. 19 v k.ú. Řepy (lokalita ul. K Šancím) - kupní smlouva
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000008/2020
(12)
Datum jednání Název usnesení Stanovení výše náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva MČ Prahy 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000007/2020
(12)
Datum jednání Název usnesení Darování peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva Městské části Praha 17, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva Městské části Praha 17 nebo komisí Rady Městské části Praha 17 v roce 2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000006/2020
(12)
Datum jednání Název usnesení Žádost TJ SOKOLa ŘEPY, z. s. o dofinancování připravované rekonstrukce volejbalových kurtů
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000005/2020
(12)
Datum jednání Název usnesení Návrh střednědobého výhledu na roky 2021 až 2025
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000004/2020
(12)
Datum jednání Název usnesení Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000003/2020
(12)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 31. 12. 2019 - DODATEK
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000002/2020
(11)
Datum jednání Název usnesení Stanovení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000001/2020
(11)
Datum jednání Název usnesení Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - Návrh Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo č. 2017/0020
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000049/2019
(10)
Datum jednání Název usnesení Převzetí Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě do zkušebního provozu Městskou částí Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000048/2019
(10)
Datum jednání Název usnesení Volba a jmenování člena Kontrolního výboru
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000047/2019
(10)
Datum jednání Název usnesení Prodej pozemku parc. č. 1297/2 o výměře 125 m2 a části pozemku parc. č. 1465/13 o výměře 22 m2 v k. ú. Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17 (lokalita ul. Slánská)
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000046/2019
(10)
Datum jednání Název usnesení Žádost Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy o projednání odejmutí pozemku parc. č. 1142/927 v k. ú. Řepy ze svěřené správy městské části Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000045/2019
(10)
Datum jednání Název usnesení Vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2020 a návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací pro rok 2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000044/2019
(10)
Datum jednání Název usnesení Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2019
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000043/2019
(10)
Datum jednání Název usnesení Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2020 pro městskou část Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000042/2019
(10)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 31. 12. 2019
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000041/2019
(10)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 30. 11. 2019