Usnesení

Číslo usnesení (jednání) Datum jednání Název usnesení
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000035/2021
(25)
Datum jednání Název usnesení Organizační a personální změny v orgánech městské části Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000034/2021
(25)
Datum jednání Název usnesení Nabídka předkupního práva na garáž na pozemku parc. č. 752/11 v k. ú. Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000033/2021
(25)
Datum jednání Název usnesení Nabídka předkupního práva na garáž na pozemku parc. č. 752/32 v k. ú. Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000032/2021
(25)
Datum jednání Název usnesení Úprava v "Pravidlech pronájmu bytů svěřených do správy městské části Praha 17 za stanovené nájemné"
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000031/2021
(25)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 30. 6. 2021
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000030/2021
(25)
Datum jednání Název usnesení Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2021
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000029/2021
(25)
Datum jednání Název usnesení Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2020 (závěrečný účet)
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000028/2021
(25)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 31. 5. 2021
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000027/2021
(25)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 30. 4. 2021 - DODATEK
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000026/2021
(25)
Datum jednání Název usnesení Schválení aktualizace 2021 "Strategického plánu rozvoje Městské
části Praha 17"
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000025/2021
(24)
Datum jednání Název usnesení Organizační a personální změny v orgánech městské části Praha 17 - volba starosty (starostky)
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000024/2021
(24)
Datum jednání Název usnesení Organizační a personální změny v orgánech městské části Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000023/2021
(24)
Datum jednání Název usnesení Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky - hl. m. Praha
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000022/2021
(23)
Datum jednání Název usnesení Žádost Odboru evidence majetku Magistrátu hl. m. Prahy o projednání odejmutí pozemků parc. č. 1337/26, parc. č. 1337/59, parc. č. 1346/15 a parc. č. 1346/32 v k. ú. Řepy, ve svěřené správě městské části Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000021/2021
(23)
Datum jednání Název usnesení Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích - realizace
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000020/2021
(23)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 31. 5. 2021
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000019/2021
(22)
Datum jednání Název usnesení Revidovaná kupní smlouva na stavbu garáže, pozemek parc. č. 752/46 v k. ú. Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000018/2021
(22)
Datum jednání Název usnesení Postup ve věci podání kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000017/2021
(22)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 30. 4. 2021
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000016/2021
(22)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 31. 3. 2021
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000015/2021
(22)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 28. 2. 2021
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000014/2021
(22)
Datum jednání Název usnesení Volba místostarosty
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000013/2021
(21)
Datum jednání Název usnesení Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000012/2021
(20)
Datum jednání Název usnesení Žádost o dotace v rámci 146. výzvy MŽP (OPŽP) na projekt "Vzduchotechnika v ZŠ Jana Wericha, Praha 17 - Řepy"
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000011/2021
(19)
Datum jednání Název usnesení Volba tajemníků výborů
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000010/2021
(19)
Datum jednání Název usnesení Aktualizace žádosti městské části Praha 17 o svěření pozemků veřejné zeleně č. j. ÚMČP17 008901/2015/OSOM ze dne 2. 6. 2015
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000009/2021
(19)
Datum jednání Název usnesení Žádost SV Vondroušova 1195-1198, Praha 6 - Řepy o prodej nebytových prostor Vondroušova 1195-1198
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000008/2021
(19)
Datum jednání Název usnesení Žádosti nájemců o odpuštění nájemného za nájem prostor sloužících k podnikání, které jsou ve svěřené správě městské části Praha 17 dle usnesení RMČ č. 000138/2020 ze dne 29.4.2020 (jehož účinnost skončila 31.12.2020 na základě usnesení č. 000390/2020 ze dne 16.12.2020)
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000007/2021
(19)
Datum jednání Název usnesení Seznámení s průběhem veřejné zakázky - Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000006/2021
(19)
Datum jednání Název usnesení Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - projednání změnového listu č. 37 f a návrhu Dodatku č. 7 smlouvy o dílo č. 2017/0020
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000005/2021
(19)
Datum jednání Název usnesení Memorandum ve věci regulace podmínek provozování hazardních her na území hl. m. Prahy
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000004/2021
(19)
Datum jednání Název usnesení Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 až 2026
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000003/2021
(19)
Datum jednání Název usnesení Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2021
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000002/2021
(19)
Datum jednání Název usnesení Převod účelově určených prostředků z rozpočtu roku 2020 do rozpočtů roku 2021 příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000001/2021
(19)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 31. 12. 2020 - DODATEK
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000055/2020
(18)
Datum jednání Název usnesení Volba členů Kontrolního výboru
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000054/2020
(18)
Datum jednání Název usnesení Pověření KV ZMČ P17 zabývat se problematikou sporného gastrovybavení ve Sportovním centru Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000053/2020
(18)
Datum jednání Název usnesení Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi MČ Praha 17 a společností Geosan Group a.s.
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000052/2020
(18)
Datum jednání Název usnesení Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - gastrovybavení
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000051/2020
(18)
Datum jednání Název usnesení Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1502/196 v k. ú. Řepy do vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000050/2020
(18)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 31. 12. 2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000049/2020
(18)
Datum jednání Název usnesení Darování peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva Městské části Praha 17, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva Městské části Praha 17 nebo komisí Rady Městské části Praha 17 s účinností od 1.1.2021
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000048/2020
(18)
Datum jednání Název usnesení Stanovení výše náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva MČ Praha 17 pro rok 2021
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000047/2020
(18)
Datum jednání Název usnesení Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2021 pro městskou část Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000046/2020
(18)
Datum jednání Název usnesení Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000045/2020
(18)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 30. 11. 2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000044/2020
(18)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 31. 10. 2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000043/2020
(18)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 30. 9. 2020 - DODATEK
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000042/2020
(18)
Datum jednání Název usnesení Uzavření smlouvy o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti s korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o.
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000041/2020
(17)
Datum jednání Název usnesení Návrh na odpis pohledávek v hospodářské činnosti městské části Praha 17