Usnesení

Číslo usnesení (jednání) Datum jednání Název usnesení
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000435/2021
(98)
Datum jednání Název usnesení Stanovisko k problematice dodávky gastro technologie do sportovního centra Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000434/2021
(98)
Datum jednání Název usnesení Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1142/980 v k. ú. Řepy, stavby chodníku na pozemcích parc. č. 1409/6 a 1142/980 v k. ú. Řepy a obnoveného chodníku na pozemku parc. č. 1409/1 v k. ú. Řepy do vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000433/2021
(98)
Datum jednání Název usnesení Program zasedání ZMČ 28 dne 8. 12. 2021
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000432/2021
(98)
Datum jednání Název usnesení Rozšíření nájmu k nebytovému prostoru č. 306 - nestátní zdravotnické zřízení - ordinace lékaře pro děti a dorost v 2. nadzemním podlaží objektu čp.1221, Socháňova ulice, Praha 6 - Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000431/2021
(98)
Datum jednání Název usnesení Žádost Domova sv. Karla Boromejského o dotaci na rok 2022.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000430/2021
(98)
Datum jednání Název usnesení Žádost Klubu občanů bezbariérového domu Vondroušova, z.s. o poskytnutí finančních prostředků na rok 2022 na poskytování pečovatelské služby.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000429/2021
(98)
Datum jednání Název usnesení Uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 4. 2020 mezi městskou částí Praha 17 a korporací Zdravá Sedmnáctka s. r. o., Na Chobotě 1420/16, 163 00 Praha 6 - Řepy, a zrušení usnesení Us RMČ 000096/2021 ze dne 8. 3. 2021
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000428/2021
(98)
Datum jednání Název usnesení Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP nad prováděním stavby: Dům s pečovatelskou službou v Praze - Řepích - projednání námitky
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000427/2021
(98)
Datum jednání Název usnesení Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na realizaci zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby: "Celoroční údržba veřejné zeleně ve vybraných lokalitách k.ú.Řepy"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000426/2021
(98)
Datum jednání Název usnesení Právní stanovisko k nároku na zaplacení smluvních pokut vzniklých z titulu Smlouvy o dílo ze dne 9.2.2017 ve znění jejich dodatků č. 1 - 6
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000425/2021
(98)
Datum jednání Název usnesení Výpověď Smlouvy o poskytování právních služeb AK Jakub Šauer
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000424/2021
(98)
Datum jednání Název usnesení Podklady pro výroční zprávu Magistrátu hl. m. Prahy ze základních a mateřských škol správní oblasti MČ Praha 17 za školní rok 2020/2021
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000423/2021
(98)
Datum jednání Název usnesení Personální změna v Komisi pro kulturu a vzdělávání
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000422/2021
(98)
Datum jednání Název usnesení Přidělení mimořádné odměny ředitelkám základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000421/2021
(98)
Datum jednání Název usnesení Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením příspěvkové organizaci CSZS.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000420/2021
(98)
Datum jednání Název usnesení Návrh rozpočtu příspěvkové organizace CSZS na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu CSZS na rok 2023 - 2024.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000419/2021
(98)
Datum jednání Název usnesení Návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2023 - 2024 příspěvkových organizací ve správě odboru školství a kultury
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000418/2021
(98)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 30. 11. 2021 - DODATEK
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000417/2021
(98)
Datum jednání Název usnesení Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2022 pro městskou část Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000416/2021
(98)
Datum jednání Název usnesení Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2021
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000415/2021
(97)
Datum jednání Název usnesení Uzavření Dodatku ke Smlouvě o běžném účtu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a. s.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000414/2021
(97)
Datum jednání Název usnesení Žádost hl. m. Prahy o spolupráci při vytváření aktuální databáze města s daty o spotřebě energie a vody
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000413/2021
(97)
Datum jednání Název usnesení Žádost o souhlas se zrušením veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 1142/77 v k. ú. Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000412/2021
(97)
Datum jednání Název usnesení Žádost Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, o souhlas se stavbou přípojky na optickou a metalickou síť "Rozšíření sítě Vodafone – připojení objektu Lesopark Motol" a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000411/2021
(97)
Datum jednání Název usnesení Žádost společnosti Glera 69 s. r. o., Plzeňská 314/217d, 150 00 Praha 5, o prodej částí pozemků parc. č. 1497/2, 1498/3, a 1501 v k. ú. Řepy, ve svěřené správě městské části Praha 17 pro výstavbu čerpací stanice pohonných hmot s příslušenstvím a napojením na infrastrukturní stavby
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000410/2021
(97)
Datum jednání Název usnesení Pronájem objektu Karlovarská čp. 399 Praha 6
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000409/2021
(97)
Datum jednání Název usnesení Žádost investora T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, o souhlas s realizací telekomunikační liniové stavby "Rozšíření sítě T-Mobile Czech Republic v lokalitě Řepy B" v k. ú Řepy.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000408/2021
(97)
Datum jednání Název usnesení Žádost Společenství vlastníků jednotek Praha 6, Laudova 1003-5, Laudova 1003/26, 163 00 Praha 6 - Řepy o výpůjčku části pozemku parc. č. 1142/89 v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000407/2021
(97)
Datum jednání Název usnesení Žádost o souhlas s přihlášením cizího státního příslušníka k trvalému bydlišti do obecního bytu
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000406/2021
(97)
Datum jednání Název usnesení Volný startovací byt č. 11 o vel. 1+k.k. s přísl. + balkón, ve 4. patře, tj. v 5. podlaží domu čp. 1076/29, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy, 163 00
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000405/2021
(97)
Datum jednání Název usnesení Volný byt č. 25, o vel. 2+k.k. s přísl., ve 4. patře, tj. v 5. podlaží domu, Bazovského čp.1118/5, Praha 6 - Řepy, 163 00 k pronájmu
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000404/2021
(97)
Datum jednání Název usnesení Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 30 o vel. 1+k.k.
s přísl., v 5. patře, tj. v 6. podlaží domu Žufanova ul. čp. 1099/2, Praha 6 - Řepy, 163 00
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000403/2021
(97)
Datum jednání Název usnesení Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 3 o vel. 3+1/L
s přísl., v 1. patře, tj. ve 2. podlaží domu Vondroušova ul. čp. 1170/20, Praha 6 - Řepy, 163 00
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000402/2021
(97)
Datum jednání Název usnesení Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 1 o vel. 3+1/L
s přísl., v přízemí, tj. v 1. podlaží domu Španielova ul. čp. 1281/26, Praha 6 - Řepy, 163 00
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000401/2021
(97)
Datum jednání Název usnesení Volný startovací byt č. 9 o vel. 2+k.k. s přísl. - mezonet, ve 4. patře, tj. v 5. podlaží domu čp. 1077/27, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy, 163 00
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000400/2021
(97)
Datum jednání Název usnesení Volný byt zvláštního určení č. 83, 2+k.k./L., v 7.patře, tj. v 8. podlaží domu Vondroušova ul. čp. 1193 - 1194, Praha 6 - Řepy, 163 00 k pronájmu
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000399/2021
(97)
Datum jednání Název usnesení Souhlas s realizací stavby ,,Přístavba, nástavba a zateplení rodinného domu K mostku čp. 342/14, Praha - Řepy"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000398/2021
(97)
Datum jednání Název usnesení Jmenování vedoucího Právního odboru ÚMČ Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000397/2021
(97)
Datum jednání Název usnesení Jmenování vedoucí Odboru školství a kultury
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000396/2021
(97)
Datum jednání Název usnesení Návrh OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000395/2021
(97)
Datum jednání Název usnesení Stanovení úředně určené místnosti a doby pro uzavírání manželství na území MČ Praha 17 v roce 2022
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000394/2021
(97)
Datum jednání Název usnesení Žádost o schválení podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na projekty na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2022.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000393/2021
(97)
Datum jednání Název usnesení Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu - připomínkové řízení
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000392/2021
(97)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 30. 11. 2021
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000391/2021
(96)
Datum jednání Název usnesení Garáž na pozemku parc. č. 752/46 v k. ú. Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000390/2021
(96)
Datum jednání Název usnesení Návrh organizačně správního řešení "Domu s pečovatelskou službou v Praze Řepích".
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000389/2021
(96)
Datum jednání Název usnesení Žádost o poskytnutí grantu - Program adiktologických služeb pro městské části pro rok 2022 na AT linku a AT poradnu provozovanou CSZS.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000388/2021
(96)
Datum jednání Název usnesení Podpis dokumentace ve virtuální pobočce CEB
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000387/2021
(96)
Datum jednání Název usnesení Návrh na jmenování interního auditora Městské části Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000386/2021
(96)
Datum jednání Název usnesení Volný byt zvláštního určení (BBD) č. 33, 2+k.k./L s přísl., 2.patro, 3.NP, Vondroušova čp. 1193, Praha 6 - Řepy, 163 00 k pronájmu