k volnému bytu o vel. 1+kk s přísl. v 8. podlaží domu čp. 1119 v Bazovského ul., Praha 6 – Řepy

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 5.34
ze dne

k volnému bytu o vel. 1+kk s přísl. v 8. podlaží domu čp. 1119 v Bazovského ul., Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh MK č. 1 ze dne 13. 12. 2010 pronajmout volný byt o vel. 1+kk s přísl. v 8. podlaží domu čp. 1119 v Bazovského ulici žadateli z evidence žádostí o pronájem obecního bytu panu XY, Bazovského 1118, Praha 6 - Řepy (1 osoba). Jmenovaný je veden v evidenci žádostí o pronájem obecního bytu od 7. 6. 2010.

II. REVOKUJE
usnesení RMČ č. 98.21 ze dne 20. 9. 2010

III. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit pronájem bytu o vel. 1+kk s přísl. v 8. podlaží domu čp. 1119 v Bazovského ulici panu XY, Bazovského 1118, Praha 6 - Řepy (1 osoba). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání ZMČ