Usnesení k projednání návrhu obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy o čestném občanství a cenách hl.m. Prahy

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 37.3
ze dne

Usnesení k projednání návrhu obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy o čestném občanství a cenách hl.m. Prahy

Rada MČ

I. projednala návrh obecně závazné vyhlášky HLMP o čestném občanství a cenách hl.m. Prahy


II. konstatuje, že nemá k návrhu výše uvedené obecně závazné vyhlášky HLMP za MČ Praha 17 připomínky


III. ukládá tajemníkovi zaslat neprodleně toto stanovisko odboru krizového řízení MHMP