Usnesení k žádosti o pronájem obecního bytu

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.36
ze dne

Usnesení k žádosti o pronájem obecního bytu

Rada MČ

I. projednala žádost o pronájem obecního bytu.


II. zamítá zařazení žádosti o pronájem obecního bytu do evidence žádostí o byt.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.