Usnesení k žádosti o stanovisko k záměru na výstavbu veterinární kliniky

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 10.4
ze dne

Usnesení k žádosti o stanovisko k záměru na výstavbu veterinární kliniky

Rada MČ

I. projednala žádost firmy T.Land a.s.- Aleš Hrabina, Durychova 101, Praha 4 o umístění veterinární kliniky.


II. souhlasí s umístěním veterinární kliniky na pozemku č. parc. 1352/111 k.ú. Řepy a s umístěním vjezdu a přípojek na pozemku č. parc. 1352/4 k.ú. Řepy , který je ve svěření M.č. Praha 17 .


III. ukládá OÚRI informovat žadatele ve smyslu tohoto usnesení.