Právní předpisy

Právní předpisy na úseku územního plánování a stavebního řádu platné od 1.1.2006         (vždy v platném znění)

Zákon č.183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu  (stavební zákon)

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemkům nebo stavbě (zákon o vyvlastění)

Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných architektech

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o  technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb


V platnosti zůstávají předpisy

Vyhláška č. 26/1999 Sb., o  obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m.Praze

Tisk Export článku do PDF