Personální struktura Odboru sociálních věcí - oddělení sociálně právní ochr. dětí

Organizační struktura odboru
JménoFunkcePracovní činnostPracovištěKontakt
Varga Adam, DiS. Vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí Zodpovídá za chod oddělení, řeší problematické případy, zastupuje nezl. při jednáních, navštěvuje matky pečující o dítě ve věznici. V době nepřítomnosti pracovníka pro náhradní rodinnou péči zpracovává agendu NRP, sleduje výkon NRP v rodině, účastní se jednání poradního sboru na MHMP. Makovského 1141 tel: 234 683 269, email: adam.varga@praha17_cz
Bezdomniková Marcela, DiS. sociální pracovnice Zastupuje nezl. při jednáních, účastní se jednání soudu, podává návrhy k soudu, šetří poměry v rodině, vykonává dohled nad výchovou, pomáhá řešit problémy v rodině, jedná o ústavní výchově, navštěvuje děti v ústavní výchově, vede spisovou příslušnou dokumentaci. Makovského 1141 tel: 234 683 279, email: marcela.bezdomnikova@praha17_cz
Bělecká Iveta, Bc. sociální pracovnice Zastupuje nezl. při jednáních, účastní se jednání soudu, podává návrhy k soudu, šetří poměry v rodině, vykonává dohled nad výchovou, pomáhá řešit problémy v rodině, jedná o ústavní výchově, navštěvuje děti v ústavní výchově, vede spisovou příslušnou dokumentaci. Makovského 1141 tel: 234 683 270, email: iveta.belecka@praha17_cz
Jindrová Lucie, Bc. sociální pracovnice Zastupuje nezl. při jednáních, účastní se jednání soudu, podává návrhy k soudu, šetří poměry v rodině, vykonává dohled nad výchovou, pomáhá řešit problémy v rodině, jedná o ústavní výchově, navštěvuje děti v ústavní výchově, vede spisovou příslušnou dokumentaci. Makovského 1141 tel: 234 683 274, email: lucie.jindrova@praha17_cz
Poláchová Jana, Mgr., DiS sociální pracovnice, kurátorka pro mládež Zastupuje nezl. při jednáních, účastní se jednání soudu, podává návrhy k soudu, šetří poměry v rodině, vykonává dohled nad výchovou, pomáhá řešit problémy v rodině, jedná o ústavní výchově, navštěvuje děti v ústavní výchově, vede spisovou příslušnou dokumentaci. Řeší výchovné problémy nezl., problémy s užíváním alkoholu a návykových látek u nezl., zastupuje nezl. při jednáních u policie, navštěvuje nezl. ve výchovných zařízeních a věznicích, pomáhá nezl. při návratu do rodiny. Makovského 1141 tel: 234 683 217, email: jana.polachova@praha17_cz
Valentová Ivana, Bc. pracovnice pro náhradní rodinnou péči Zpracovává agendu náhradní rodinné péče, sleduje výkon NRP v rodině, podává návrhy k soudu, zastupuje nezl. při jednáních, účastní se jednání poradního sboru na MHMP. Makovského 1141 tel: 234 683 286, email: ivana.valentova@praha17_cz
Vlk Daniel, DiS. kurátor pro mládež Řeší výchovné problémy nezl., problémy s užíváním alkoholu a návykových látek u nezl., zastupuje nezl. při jednáních u policie, soudu, podává návrhy k soudu, jedná o ústavní výchově, navštěvuje nezl. ve výchovných ústavech a věznicích, pomáhá ml. při návratu, vykonává dohled nad výchovou. Makovského 1141 tel: 234 683 251, email: daniel.vlk@praha17_cz

Popis činnosti oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Zajišťuje výkon sociálně právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb. o SPOD. Zaměřuje se zejména na:

 • ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 • ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
 • vykazuje činnosti směřující k obnovení narušených funkcí v rodině,
 • zabezpečuje náhradní rodinné prostředí pro dítě, které nemůže být dočasně nebo trvale vychováváno ve vlastní rodině,
 • předním hlediskem sociálně právní ochrany dětí je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči,

a) na úseku komplexního výkonu SPOD se zaměřuje zejména na děti:

 1. jejichž rodiče zemřeli,
 2. jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti,
 3. jejichž rodiče nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti,
 4. na kterých byl spáchán trestný čin nebo existuje podezření ze spáchání takového činu,
 5. které jsou na základě žádosti rodičů opakovaně umisťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti, anebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců,
 6. které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo osobami odpovědnými za jejich výchovu,
 7. které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů.

Ve věci výše uvedených nezletilých vykonává:

 1. preventivní a poradenskou činnost,
 2. zprostředkovává spolupráci s odbornými zařízeními, v případě potřeby uloží dítěti nebo rodičům, či osobám odpovědným za výchovu dítěte spolupráci s odborným pracovištěm rozhodnutím ve správním řízení,
 3. činí opatření na ochranu dětí a to v rámci správního řízení, anebo podáváním příslušných návrhů a podnětů k soudu,
 4. podává návrh k soudu na nařízení ústavní výchovy,
 5. podává návrhy k soudu na prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy,
 6. podává k soudu návrhy na svěření dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na prodloužení doby trvání a na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte do tohoto zařízení,
 7. vykonává dohled nad výchovou dětí stanovený soudem nebo ve správním řízení
 8. sleduje výkon ústavní výchovy nebo vývoj dětí svěřených do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 9. provádí pravidelné návštěvy dětí umístěných v těchto zařízeních, nejméně však jednou za 3 měsíce,
 10. pořádá případové a rodinné konference,
 11. pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte,
 12. vypracovává individuální plán ochrany dítěte,
 13. zajišťuje výkon pohotovostní služby k zajištění dítěte, které se ocitlo bez adekvátní péče a jeho život a zdraví jsou bezprostředně ohroženy,
 14. vykonává funkci kolizního opatrovníka v rámci soudního řízení,
 15. je-li tomu potřeba zastupuje dítě v trestním řízení a v řízení před notářem,
 16. vykonává funkci poručníka,
 17. spolupracuje s dalšími subjekty a orgány (školská zařízení, organizace v oblasti SPOD, azylové domy podobně),
 18. na žádost poskytuje zprávy o poměrech soudu,
 19. poskytuje soudu součinnost při výkonu rozhodnutí týkající se poměrů dítěte,
 20. na žádost sděluje potřebné informace orgánům činným v trestním řízení,
 21. na žádost poskytuje informace Úřadu práce,
 22. na žádost poskytuje informace Intervenčnímu centru,
 23. v rámci prošetřování poměrů, výkonu dohledů nad výchovou dětí a dalších oprávněných případech provádí sociální šetření v rodině,
 24. provádí pohovory s nezletilými a to i bez vědomí zákonných zástupců,
 25. poskytuje součinnost orgánům činným v trestním řízení,
 26. vede komplexní spisovou dokumentaci v rozsahu stanoveným zákonem,

b)   na úseku ve specielní agendě kurately pro děti a mládež se mimo výše uvedené zaměřuje zejména na děti:

 1. které vedou zahálčivý nebo nemravný život, zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo jiné návykové látky,
 2. jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo čin jinak trestný, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky.
 3. které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo osob odpovědných za jejich výchovu.

Ve věci výše uvedených nezletilých vykonává především:

 1. podává návrhy k osudu na nařízení výchovného opatření,
 2. podává návrhy k soudu na nařízení ústavní nebo ochranné výchovy,
 3. analyzuje situaci dětí v oblasti sociálně patologických jevů,
 4. účastní se přestupkových řízení vedených proti mladistvému,
 5. účastní se trestních řízení vedených proti mladistvému,
 6. účastní se řízení o činech jinak trestných (u dětí mladších 15 let),
 7. účastní se hlavního líčení, veřejného zasedání soudů všech stupňů v trestních o věcech dětí a mladistvých v souladu se zákonem č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů,
 8. sleduje plnění účelu trestu nařízení ústavní nebo ochranné výchovy,
 9. spolupracuje s probační a mediační službou,
 10. poskytuje pomoc dětem propuštěným z ochranné nebo ústavní výchovy a dětem propuštěným z trestu odnětí svobody,
 11. sleduje podmíněně odsouzené mladistvé a poskytuje jim komplexní odbornou sociální pomoc,
 12. podává návrhy na prodloužení ústavní výchovy,
 13. spolupracuje s věznicemi,
 14. vede spisovou dokumentaci v rozsahu stanoveným zákonem,

c) na úseku ve specielní agendě náhradní rodinné péče se mimo výše uvedené zaměřuje zejména na děti:

 1. které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče,
 2. které jsou vhodné pro zprostředkování náhradní rodinné péče.

Ve věci výše uvedených nezletilých vykonává především:

 1. podává návrhy k soudu na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení spočívající v tom, že rodiče neprojevují zájem o své dítě,
 2. podává návrhy k soudu na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti,
 3. podává návrhy k soudu na svěření dítěte do pěstounské péče na do pěstounské péče na přechodnou dobu,
 4. přijímá žádosti budoucích osvojitelů,
 5. přijímá žádosti žadatelů o pěstounskou péči nebo o pěstounskou péči na přechodnou dobu,
 6. v oblasti zprostředkování náhradní rodinné péče poskytuje součinnost Magistrátu hlavního města Prahy,
 7. sleduje výkon pěstounské péče,
 8. sleduje výkon pěstounské péče na přechodnou dobu,
 9.  zasílá soudu zprávy o výkonu pěstounské péče,
 10. zasílá soudu zprávy o výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu,
 11. vyhledává děti vhodné pro zprostředkování NRP,
 12. činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení v době, kdy mu nebyl ustanoven poručník nebo dokud se ustanovený poručník neujme své funkce,
 13. vede spisovou dokumentaci žadatelů a dětí na úseku NRP v rozsahu stanoveným zákonem.

 

Další činnosti:

 • spolupráce s nestátními organizacemi, školami atd.
 • ve spolupráci s policií kontroly restauračních zařízení(podávání alkoholu nezl.)
 • účast v komisích RMČ, Radách škol

Standardy kvality
Tisk Export článku do PDF